הצעת חוק הגדרת אזור פיתוח

הצעת חוק ערי ואזורי פיתוח (תיקון - הגדרת עיר או אזור פיתוח), התשס”א-2001 בחוק ערי ואזורי פיתוח חלו במשך השנים עיוותים רבים. ישובים "מקורבים לצלחת" הוכנסו לתחולת החוק ללא סיבות סוציו-אקונומיות, ולעומתם ישובים חסרי קשרים במקומות הנכונים לא הוכנסו לתחולת החוק על אף מצבם הכלכלי הקשה. כך הגענו למצב שבאזורי הפיתוח המצב הכלכלי טוב יותר מאשר במצב הכלכלי הממוצע במדינה. כך לדוגמא על פי נתוני הביטוח הלאומי בעוד 26% מהילדים בארץ חיו בשנת 1999 מתחת לקו העוני באזורי הפיתוח היה שיעורם רק 18.5% . מוצע להכניס לתחולת החוק את כל הישובים בהן עולה רמת האבטלה על 10%. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ' בסיון התשס"א-11.6.2001 הוספת סעיף 3 (ז) 1. בחוק ערי ואזורי פיתוח, התשמ"ח-1988, בסעיף 3, בסופו יבוא: "(ז) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) עד (ה), כל ישוב שבמשך חודשיים לפחות בשנת תקציב, היה שיעור דורשי העבודה בו מעל 10% לפי נתוני שרות התעסוקה - יסווג בקבוצה א'." הצעות חוקאזור פיתוחהגדרות משפטיות