הצעת חוק הגדרת בן זוג בחוק למניעת אלימות במשפחה

הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון - הגדרת בן זוג), התשס”ב-2001 במקרים רבים מתקיים דפוס של אלימות בין בני זוג שאינם מתגוררים ושלא התגוררו בעבר תחת קורת גג אחת. עובדת המגורים בנפרד מוציאה כיום מתחולתו של החוק למניעת אלימות במשפחה, את כל אותם מקרים של יחסי חבר וחברה. עובדה זו מאפשרת לבן הזוג האלים לחמוק מהוראות החוק, שהיו חלות עליו, אילו התגורר תחת קורת גג אחת עם בת זוגו. מהניסיון המצטבר בטיפול באלימות כלפי נשים, עולה כי האבחנה האמורה היא שגויה. אין מקום להבחין בין בני זוג המתגוררים תחת קורת גג אחת לבין אלו שמנהלים מערכת יחסים ללא מגורים משותפים, שכן הסכנה הנשקפת ממערכת יחסים אלימה, היא אותה הסכנה והכלים שעל המחוקק להעמיד בכדי להתגונן בפניה מחויבים להיות זהים. תיקון זה נועד אם כן להחיל את החוק גם על בן זוג אשר אינו מתגורר עם הקורבן. הצעת חוק זו היא פרי יוזמה של ארגון נעמ"ת הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ט"ז בטבת התשס"ב-31.12.2001 תיקון סעיף 1 1. בחוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א-1991, בסעיף 1, בהגדרה "בן זוג" אחרי "לרבות ידוע בציבור" יבוא "ומי שמקיים מערכת יחסים זוגית". הצעות חוקאלימות במשפחהאלימותהגדרות משפטיות