הצעת חוק הגדרת התאריך הקובע בחוק ביטוח לאומי

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - הגדרת תאריך קובע), התשס”א-2001 בעב"ל 640/98-02 פקס - המוסד לביטוח לאומי (טרם פורסם), פסק דין חדיש של ביה"ד האזורי לעבודה בתל-אביב יפו - השופט מאיר נחתומי - עסק בדינו של עובד שלא השלים עם אקט פיטוריו ותקף אותו בהליכים לגיטימיים שנקט. מסתבר כי קבוצה משמעותית של מתדיינים/תובעים שאינם מוכנים "להיכנע" לגזירת הפיטורים עלולה להימצא ניזוקה בזכאותה לדמי אבטלה המשתלמים על ידי המוסד לביטוח לאומי. גדר הספיקות נובע מן הצורך לוודא כי המבוטח המובטל השלים את "תקופת ההכשרה" הקבועה בחוק, מחד, כאשר יום התחילה של אותה תקופה לוט בערפל, שנוי במחלוקת כאמור ומותנה בהכרעה שיפוטית או מעין שיפוטית בהליך התלוי ועומד. בכל המקרים האמורים חולפת - מטבע הדברים - תקופה, שאיננה בשליטת העובד, שבה טרם הוכרע הסטטוס שלו כעובד או כמפוטר ולכך השלכות ישירות על נקיטת צעדים מצידו לתביעת דמי-אבטלה. מאחר והמחוקק לא נתן דעתו לגבי אותם מקרים רבים, מתחייבת תשובה מפורשת שתתן פורקן לתכלית החקיקתית המונחת ביסוד ענף ביטוח אבטלה. בית הדין הגבוה לצדק הדגיש באחד מפסקי הדין כי "ביטוח אבטלה הוא ביטוח סוציאלי. ככל ביטוח סוציאלי הוא בא לבטח בפני סיכון של חוסר בטחון סוציאלי". אין שום צידוק להעמיד עובד, הלוחם על קיומו וכבודו, בפני סיכון כפול, כל עוד טרם הוכרע סופית עניין הסטטוס שלו כעובד או כמפוטר וטרם הוחלט באיזה יום פסקו להתקיים - אם פסקו - יחסי עובד-מעביד. הצעת חוק זו באה להבהיר ולקבוע את הדין במפורש, תוך "הרמת הכפפה" שהוצגה לעין כל בפסק דינו של כב' השופט נחתומי כאמור. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום י"ז באדר התשס"א - 12.3.2001 תיקון סעיף 158 1. בסעיף 158 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 בהגדרת "תאריך קובע" בסופו יבוא: "ואולם אם היה יום סיום יחסי עובד-מעביד שנוי במחלוקת בהליך משפטי תלוי ועומד, יהיה התאריך הקובע ה-1 בחודש שבו הוכרעה המחלוקת בהחלטה שיפוטית או מעין שיפוטית או בפסק דין חלוט. הצעות חוקהגדרות משפטיותביטוח לאומי