הצעת חוק הגדרת ילד בחוק משפחות חד הוריות

הצעת חוק משפחות חד-הוריות (תיקון - הגדרת ילד), התשס”ב-2001 הגדרת ילד בחוק משפחות חד-הוריות כמי שטרם מלאו לו 18, יוצרת בעיה מיוחדת למשפחות חד-הוריות, שראשיהן מחויבים להמשיך לכלכל את ילדיהן עד סיום הלימודים (לעתים לאחר שמלאו לילדים אלה 18 שנה), ואח"כ עד תום השירות הצבאי והלאומי. מוצע לשנות את גיל תחולת החוק עד לגיל 21, כפי שכבר נעשה בתחומים נקודתיים (מזונות, קצבאות ילדים). הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום י"ב בחשון התשס"ב-29.10.2001 תיקון סעיף 1 1. בחוק משפחות חד-הוריות, התשנ"ב - 1992, בסעיף 1, במקום ההגדרה "ילד", יבוא - ""ילד" - ילד שטרם מלאו לו 21 שנה, לרבות ילד חורג, ילד מאומץ ולמעט נער ונערה נשואים." הצעות חוקקטיניםאם חד הורית / משפחה חד הוריתהגדרות משפטיות