הצעת חוק החמרת התנאים לקבלת רישיון כלי נשק

הצעת חוק כלי-היריה (תיקון - החמרת התנאים לקבלת רשיון), התשס”ב-2001 הצעה זו מוגשת שוב לאור ריבוי מקרי הרצח המזעזעים של נשים בידי בעליהן. משרד הפנים התחייב בעבר להכין הצעת חוק ממשלתית בנושא שינוי הגישה לנשיאת נשק והגבלת הנגישות אליו - אולם דבר לא נעשה והעקומה הסטטיסטית של נשים הנרצחות על-ידי בעליהן רק עולה ועולה. נהפוך הוא: אנו עדים להוראה חדשה של המשרד - להתיר כמעט לכל אזרח לשאת נשק בשל המצב הביטחוני. תהיה זו טעות חמורה לעשות כן, שכן הניסיון מוכיח באופן חד-משמעי כי כאשר הקריטריונים לנשיאת נשק רחבים מדיי, יש יותר פגיעה בחייהם ובגופם של נשים וילדים. במרבית מדינות אירופה קיימת מדיניות של הגבלה וריסון במתן אישורים לנשיאת נשק והדבר מוכיח את עצמו. סעיף (א1) יקבע בחוק באופן מפורש כי לא יינתן רשיון לאדם המסוכן לציבור, אם מבחינת עברו הפלילי או מחמת סיבה אחרת המעידה על כך שהשימוש בכלי ירייה יכול להיעשות על-ידו בצורה בלתי-אחראית, או שלא למטרות הגנה עצמית או תוך סיכון מיותר לציבור. מצב האלימות מחייב להחמיר את התנאים לקבלת נשק ולנשיאתו, לאלו אשר הוכחה מסוכנותם. הצעות חוק דומות הונחו על שולחן הכנסת השלוש עשרה הארבע עשרה והחמש עשרה, ומספרן בשס"ב פ/9 ו-פ/26. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ט' בטבת התשס"ב - 24.12.2001 תיקון סעיף 5 1. בחוק כלי-היריה, התש"ט-1949 (להלן - החוק העיקרי), בסעיף 5 בסעיף קטן (א) בסופו יבוא: "ואולם לא יינתן רשיון להחזקת כלי ירייה לאדם, אלא אם הוכח להנחת דעתו של שר הפנים כי ישנה סיבה מוצדקת לנשיאת הנשק; לא יינתן רשיון להחזקת כלי ירייה לאדם, אם סבר שר הפנים שאדם זה מסוכן לציבור מחמת עברו הפלילי או מחמת סיבה אחרת, המעידה על כך שהשימוש בכלי ירייה יכול להיעשות על ידו בצורה בלתי אחראית או שלא למטרת הגנה עצמית או תוך סיכון מיותר לציבור". הצעות חוקנשקרישיון נשק