הצעת חוק החמרת ענישה על זריקת אבנים

הצעת חוק העונשין (תיקון - החמרת הענישה בגין יידוי אבנים), התשס”א-2001 כיום יידוי אבנים הפך לתופעה שכיחה שנוטים להמעיט בסכנה שהיא יוצרת, ורואים בה כחלק מחופש הביטוי של כל אדם ואזרח. בעטיה של תופעה זו, אנשים רבים קיפחו את חייהם בשנים האחרונות, ולפיכך, מוצע להחמיר את הענישה ולקבוע כי פגיעה ברכוש הנובעת מיידוי אבנים דינה - שלוש שנות מאסר וקנס על סך 50,000 ₪, וחבלה באדם, הנובעת מיידוי אבן דינה בין 6 שנות מאסר ל-14 שנות מאסר וקנס על סך 50,000 ₪ הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ו' בטבת התשס"א - 1.1.2001 1. בחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן - החוק העיקרי), בסעיף 335, בסעיף קטן (א), אחרי פסקה (2) יבוא: "(3) כשהעבריין מיידה אבן, דינו כפל העונש הקבוע לעבירה וקנס כאמור בסעיף 61(א)(3)." 2. אחרי סעיף 335 לחוק העיקרי יבוא: 335א. המיידה אבנן ופוגע ברכוש שאינו שלו, דינו - מאסר שלוש שנים וקנס כאמור בסעיף 61(א)(3)." הצעות חוקמשפט פליליזריקת אבנים