הצעת חוק היעדרות מהעבודה בשל מחלת קרוב משפחה בודד

הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת קרוב משפחה בודד), התשס”א-2001 הצעת החוק באה לאפשר לבן משפחה לזקוף על חשבון ימי המחלה הצבורה שלו את ימי העדרותו מן העבודה כאשר הוא סועד בן משפחה יחיד, כהגדרתו בחוק זה, אשר הפך להיות תלוי בעזרת הזולת בביצוע פעולות יום יום. מדובר בהצעת חוק סוציאלית שבאה להשלים את החקיקה הקיימת המאפשרת לעובד להעדר מעבודתו על חשבון ימי המחלה הצבורה בשל מחלת ילד ו/או מחלת הורה ו/או מחלת בן זוג. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום י"ח בתמוז התשס"א - 9.7.2001 בחוק זה - "בן משפחה" - אב, אם, בת, בן, אח, אחות, סב, סבתא, נכד, נכדה; "עובד" - עובד שהוא קרוב משפחה של חולה בודד; "חולה בודד" - בן משפחה של העובד החי בגפו, שחלה והפך להיות תלוי לחלוטין בעזרת הזולת בביצוע פעולות יום יום כהגדרתן בסעיף 223 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995. עובד זכאי לזקוף עד שמונה ימים בשנה של היעדרות, בשל עזרתו לחולה בודד, על חשבון ימי המחלה הצבורים שלו, ובלבד שעובד אחר לא נעדר מעבודתו מכוח זכאותו כאמור או שבן משפחה אחר הינו עובד עצמאי שלא נעדר מעסקו או שעסק במשלח ידו בימי היעדרות העובד כאמור. שר העבודה והרווחה יתקין בתקנות, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, כללים בדבר הוכחת מחלתו של חולה בודד וכן כללים בדבר מסירת הודעות למעביד על ידי העובד. דין המדינה לענין חוק זה, כדין כל מעביד. חוק זה בא להוסיף על זכות עובד מכוח דין או הסכם ולא לגרוע ממנה. שר העבודה והרווחה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו. הצעות חוקרפואההשעיה