הצעת חוק הכרה בלימודי מכינה - הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה

הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון - הכרה בלימודי מכינה), התשס”א-2001 חוק המועצה להשכלה גבוהה (סעיף 9) מסמיך את המועצה להכיר במוסד פלוני על יסוד כללים שנקבעו על ידיה להכרה במוסדות להשכלה גבוהה. בסעיף 6 לכללים נאמר כי מוסד להשכלה גבוהה לא יקבל תלמידים אלא על יסוד תעודות בגרות ישראליות או שוות ערך. החוק המוצע קובע כי גם אלה שאינם בעלי תעודות בגרות כלל ועיקר יוכלו ללמוד במוסד להשכלה גבוהה ובלבד שהם למדו במכינה קדם אקדמית, לימודים, במתכונת שתקבע המועצה. החוק המוצע מרחיב את האפשרויות של ציבור המבקשים להרחיב את השכלתם והוא מביא בשורה אמיתית לאלה שרצונם עז ללמוד במוסד להשכלה גבוהה אך נמנע מהם הדבר מכיון שהם לא נושאים עימם תעודת בגרות. החוק המוצע הוא ציון דרך ומפנה אמיתי בעידן של רגישות חברתית, מתן שיוויון הזדמנויות לכל, ודאגה אמיתית לאותם שכשלו בתחילת דרכם, וכעת בדעתם להחכים. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ד' באב התשס"א - 24.7.2001 1. בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958, אחרי סעיף 9 יבוא: 9א. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 9, יהיה תנאי להכרה במוסד כי המוסד לא יקבל תלמידים אלא על יסוד תעודות בגרות ישראליות או שוות ערך בהתאם לכללים שקבעה המועצה להשכלה גבוהה בענין זה, או על יסוד לימודים של שנה אחת במכינה קדם אקדמית; על פי מתכונת לימודים שתיקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה. הצעות חוקהשכלה גבוהה