הצעת חוק העלאת שיעור קצבת זקנה

הצעת חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], (תיקון - העלאת שעור קצבת זקנה), התשס”א-2001 עשרות אלפי קשישים בישראל שאין להם מקור הכנסה נוסף מלבד קצבת הביטוח הלאומי חיים כיום בתנאים מחפירים.השכר הממוצע במשק מסתכם כיום בכ-7,000 ₪, והקצבה החודשית המשולמת למבוטחים שהגיעו לגיל קצבת זקנה אינה עולה על 1,200 ₪. מובן שסכום זה אינו מאפשר לקבוצת אוכלוסייה זו לקיים עצמה בתנאים הראויים לבן אנוש. הצעת חוק זו תבטיח רמת חיים מינימלית לקשישים שהגיעו לגיל הזקנה, בהתאם לערכים החברתיים שחרתה על דגלה מדינת ישראל. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ"ח באייר התשס"א-21.5.2001 תיקון סעיף 244 1. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, בסעיף 244 בפסקה (א), האמור בה יסומן (1) ואחריו יבוא: "(2) מבוטח שהגיע לגיל קצבת זקנה, ואין לו מקור הכנסה אחר, ישלם לו המוסד, בכפוף להוראות סימן זה, קצבה חודשית בשיעור של 90% משכר המינימום כהגדרתו בחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987; בפסקה זו - (א) "מקור הכנסה" - כפי שיקבע השר, בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת". הצעות חוקקצבת זקנה