הצעת חוק הפרדת רשויות בחוק יסוד הממשלה

הצעת חוק יסוד: הממשלה (תיקון - הפרדת רשויות) כיום שיטת המשטר בישראל סובלת מחוסר יציבות מתמשך. עיקר הבעיה נובע מהעובדה שאין הפרדת רשויות מלאה בין הרשות המבצעת לבין הרשות המחוקקת. לפיכך, מוצע כי חברי הממשלה, לרבות ראש הממשלה, לא יכהנו כחברי כנסת. הצעת חוק דומה הונחה על שולחן הכנסת ה- 15 על ידי חבר הכנסת אביגדור ליברמן ומספרה פ/2087 . הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ג' באדר התשס"א - 26.2.2001 בחוק-יסוד: הממשלה (להלן - חוק היסוד), בסעיף 1 בסופו יבוא "בראשה עומד ראש הממשלה". בסעיף 3 לחוק היסוד- (1) בסעיף קטן (ג), הסיפה החל במילים "מינוים טעון אישור הכנסת" - תימחק; (2) סעיף קטן (ד) - בטל. 3. בסעיף 8(א) לחוק היסוד- (1) בפסקה (1), במקום "בן שלושים" יבוא "בן שלושים וחמש"; (2) במקום פסקה (2) יבוא: "(2) מי שבשבע השנים האחרונות לפני הגשת מועמדותו לראשות הממשלה, לא ריצה מאסר בשל עבירה שיש עימה קלון." 4. בסעיף 9 לחוק היסוד - (1) בסעיף קטן (א) - (א) במקום פסקה (1) יבוא: "(1) שבעים אלף בעלי זכות בחירה אשר הודיעו בכתב על תמיכתם במועמד;"; (ב) במקום פסקה (2) יבוא: "(2) עשרה חברי הכנסת שהודיעו בכתב על תמיכתם במועמד."; (ג) במקום פסקה (3) יבוא: "(3) אופן הצגת מועמד בבחירות מיוחדות ייקבע בחוק"; (2) סעיף קטן (ב) - בטל. 5. בסעיף 10 לחוק היסוד - (1) בסעיף קטן (ב), המילים "או בחוק על התפזרות הכנסת" - יימחקו; (2) בסעיף קטן (ג), המילים "או בחוק על התפזרות הכנסת" - יימחקו. 6. בסעיף 12 לחוק היסוד - (1) במקום סעיף קטן (א) יבוא: "(א) נפטר מועמד לראש הממשלה או נבצר ממנו מטעמי בריאות להיות מועמד לאחר המועד האחרון שנקבע בחוק להגשת מועמדים, יועמד לבחירה מועמד אחר בדרך שתיקבע בחוק."; (2) בסעיף קטן (ב), בסופו יבוא "אופן ההתפטרות ומועד כניסתה לתוקף יקבעו בחוק"; (3) בסעיף קטן (ג), ברישה, המילים "ואולם בבחירות שאינן בחירות מיוחדות" - יימחקו; (4) פסקאות (1) ו- (2) - יימחקו. 7. בסעיף 14(ג) לחוק היסוד, אחרי "למדינת ישראל" יבוא "לחוקתה". 8. בסעיף 16 לחוק היסוד - (1) סעיף קטן (ג) - בטל; (2) בסופו יבוא: "(ה) היה אדם חבר הכנסת והתמנה כשר, תפקע כהונתו כחבר הכנסת." 9. בסעיף 17 לחוק היסוד - (1) במקום כותרת השוליים יבוא: "פרסום התחייבויות ראש הממשלה"; (2) במקום סעיף קטן (א) יבוא: "(א) התחייבות ראש הממשלה לחבר הכנסת או לסיעות בכנסת בקשר לתקציב המדינה יעשו בכתב וימסרו בנוסחם המלא למזכיר הכנסת, תוך שלושה ימים מיום החתימה." (3) בסעיף קטן (ב), המילים "ובתקופה של בחירות לכנסת - גם לידיעת באי כוח רשימות המועמדים"; (4) סעיף קטן (ג) - בטל. 10. בסעיף 18 לחוק היסוד, בכותרת השוליים, במקום "הסכם" יבוא "התחייבות. 11. סעיף 19 לחוק היסוד - בטל. 12. בסעיף 21 לחוק היסוד - (1) בסעיף קטן (א), המילים "או שראש הממשלה פיזר את הכנסת לפי סעיף 22" - יימחקו; (2) בסעיף קטן (ב), המילים "ולענין פיזור הכנסת לפי סעיף 22". 13. סעיף 22 לחוק היסוד - בטל. 14. בסעיף 23 לחוק היסוד, בסעיף קטן (ג), במקום "מיוחדות" יבוא "לכנסת ולראש הממשלה". 15. סעיף 24 לחוק היסוד - בטל. 16. בסעיף 25 לחוק היסוד, במקום סעיף קטן (א) יבוא: "(א) ראש הממשלה לא ייעצר, לא יערך חיפוש בגופו בחפציו או בחצרו, ולא יוגש נגדו כתב אישום אלא באישור של שני שלישים מחברי הכנסת. (א1) בקשה לאישור הכנסת לפי סעיף קטן (א) יכול שתוגש על ידי היועץ המשפטי לממשלה או על ידי שמונים חברי כנסת." 17. בסעיף 26(א) לחוק היסוד - (א) בסעיף קטן (א) - (1) במקום "ברוב חבריה" יבוא "ברוב של שני שליש מחבריה"; (2) בסופו יבוא: "אופן העברת ראש הממשלה מכהונתו יקבע בחוק"; (ב) סעיפים קטנים (ב) עד (ה) - בטלים. 18. בסעיף 27 לחוק היסוד - (1) במקום כותרת השוליים יבוא "הדחה"; (2) בכל מקום, במקום "להעביר" יבוא "להדיח" ובמקום "העברת" יבוא "הדחת"; 19. בסעיף 28 לחוק היסוד, במקום "ייערכו בחירות מיוחדות" יבוא "ייערכו בחירות כלליות". 20. בסעיף 29 לחוק היסוד - (1) בסעיף קטן (א), במקום "או שהועבר מכהונתו, תיקבע הממשלה אחד השרים, שהוא חבר הכנסת" יבוא "או שהודח מכהונתו, יקבע נשיא המדינה, אחד השרים"; (2) בסעיף קטן (ב), הסיפה החל במילים "זולת" - תימחק. 21. בסעיף 30(ב) לחוק היסוד - (1) בכל מקום, המילים "שהוא חבר הכנסת" - יימחקו; (2) במקום "ושבחרה לכך הממשלה" יבוא "ושבחר לכך נשיא המדינה". 22. סעיף 31 לחוק היסוד - בטל. 23. בסעיף 33 לחוק היסוד - (1) בסעיף קטן (א), בסופו יבוא "ולא יעלה על שמונה עשר"; (2) במקום סעיף קטן (ב) יבוא: "(ב) שר לא יהיה חבר הכנסת; כל הכשיר להיות מועמד לכנסת כשיר להיות שר." (3) בסעיף קטן (ו), הסיפה החל במילים "והוא" - תימחק. 24. בסעיף 34(ב) לחוק היסוד, הסיפה - תימחק. 25. בסעיף 36(ב) לחוק היסוד, במקום הסיפה יבוא "בסיומה רשאי ראש הממשלה, למנות שר בתפקידו של השר שחדל לכהן כאמור". 26. סעיפים 37 ו- 38 לחוק היסוד - בטלים. 27. בסעיף 39 לחוק היסוד - (1) בסעיף קטן (א), בסופו יבוא: "(7) לנהל את עבודת הממשלה; (8) לקבל מן הממשלה דין-וחשבון על ישיבותיה; (9) לסרב לחתום על חוק אותו קיבלה הכנסת; עשה כן ראש הממשלה יחזור החוק לכנסת לדיון מחדש והכנסת רשאית בתוך שישה חודשים לחוקקו מחדש; סירב ראש הממשלה לחתום על החוק האמור פעמיים נוספות יתקבל החוק בספר החוקים אף ללא חתימתו." (2) בסעיף קטן (ב), הסיפה - תימחק. 28. בסעיף 41(א) לחוק היסוד, במקום "הממשלה" יבוא "ראש הממשלה". 29. בסעיף 43 לחוק היסוד, המילים "וסגני שרים" ימחקו. 30. בסעיף 45 לחוק היסוד, המילים "וסגני שרים" ימחקו. 31. בסעיף 49 לחוק היסוד - (1) במקום סעיף קטן (א) יבוא: "(א) ראה ראש הממשלה שקיים במדינה מצב של חירום, רשאי הוא, ביוזמתו או על פי הצעת הממשלה, להכריז על מצב חירום." (2) בסעיף קטן (ב) - (1) במקום "הכנסת" יבוא "ראש הממשלה". (2) בסופו יבוא: אופן ההכרזה יקבעו בחוק. (3) בסעיף קטן (ד) במקום "הכרזות הכנסת או הממשלה" יבוא "הכרזת ראש הממשלה". (4) בסעיף קטן (ה) במקום "הכנסת" יבוא "ראש הממשלה". 32. בסעיף 50(ו) לחוק היסוד במקום "הכנסת בחוק או בהחלטה של רוב חברי הכנסת" יבוא "ראש הממשלה". 33. בסעיף 52 לחוק היסוד, סעיף קטן (ג) - בטל. 34. בסעיף 54(א) לחוק היסוד, במקום "הממשלה" יבוא "ראש הממשלה", ובמקום פסקה (5) יבוא: "(5) סירובו של ראש הממשלה לחתום על חוק אותו קיבלה הכנסת." 35. בסעיף 55 לחוק היסוד - (1) בסעיף קטן (א) - (א) פסקה (1) - תימחק; (ב) בפסקה (3), במקום "הכנסת" יבוא "ראש הממשלה"; (2) בסעיף קטן (ב), פסקה (5) - תמחק. 36. סעיף 56 לחוק היסוד - בטל. 37. בסעיף 63(א) לחוק היסוד, במקום "הארבע-עשרה" יבוא "השש-עשרה". הצעות חוקחוק יסוד הממשלההממשלהחוקי יסוד / משפט חוקתי