הצעת חוק הצבעה בבחירות על ידי אזרחים בחו"ל

הצעת חוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה (תיקון - הצבעה על ידי אזרחים בחוץ לארץ), התשס”א-2001 בעידן הגלובליזציה, כאשר אזרחים רבים שוהים מחוץ למדינה לרגל עסקיהם ביום הבחירות, יש לאפשר להם להשתתף בבחירות באמצעות הנציגויות הישראליות בחו"ל, עפ"י נוהג שקיים במרבית המדינות דמוקרטיות בעולם, כגון: בריטניה, גרמניה, ספרד, דנמרק, הולנד, נורוגיה, שוויץ, ארה"ב, קנדה, אוסטרליה וניו- זילנד. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום י"ז באדר התשס"א - 12.3.2001 תיקון סעיף 116ז 1. בחוק הבחירות לכנסת ולראש ממשלה [נוסח משולב], התשכ"ט- 1969, בסעיף 116ז בסעיף קטן (א), לפני הרישא החל במלים "בוחר שהוא עובד מדינה" יבוא "בוחר בעל דרכון ישראלי בתוקף או". הצעות חוקבחירות