הצעת חוק איסור הפגנות ליד בית מגורים

הצעת חוק איסור הפגנות ליד מגוריו של איש ציבור, התשס”א-2001 החוק נועד למנוע הפעלת לחץ וטרור כלפי אישי ציבור על-ידי הפרעות למהלך חייהם הפרטיים והמשפחתיים. החוק בא להפריד בין הזכויות הדמוקרטיות להפגין בציבור, ולהביע דעה ולנסות להשפיע מחד - לבין ניצולה לשם הפעלת לחץ פיזי נפשי אנטי-דמוקרטי באופיו על איש הציבור ו/או על בני משפחתו, ו/או על שכניו, על-מנת למרר את חייהם על בסיס יום-יומי. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ו' בטבת התשס"א - 1.1.2001 1. לא יערכו הפגנות בקרבת בתיהם הפרטיים או מעונותיהם הרשמיים של איש ציבור לרבות בן זוגו, בנו, אחיו והוריו. 2. בחוק זה - "איש ציבור" - ראש-ממשלה, שר, סגן שר, חבר-הכנסת, ראש עיר ורשויות מקומיות, שופט, פקיד ממשלה, איש המשרת בכוחות הביטחון או המשטרה של מדינת ישראל ודיפלומט זר. 3. לא יוצגו משמרות מחאה מכל סוג שהוא במרחק של פחות מ-200 מטרים מבתיהם או מעונם של אישי ציבור; 4. הוראות סעיפים 1 ו-3 לא יחולו על הפגנה או משמרת מחאה הממוקמת מטעמים סבירים מול משרד או מקום עבודה ראשי של האמורים לעיל או בצומת ראשית או בכיכר מרכזית המצויים בקרבה לביתו או מעונו של איש ציבור. הצעות חוקהפגנה