הצעת חוק בנק ישראל (תיקון מס’ 20) (ניהול מדיניות מוניטרית), התשס"א-2001

הצעת חוק בנק ישראל (תיקון מס’ 20) (ניהול מדיניות מוניטרית), התשס"א-2001 לפי חוק בנק ישראל, התשי"ד - 1954, כנוסחו היום, נתונה הסדרת מערכת האשראי והריבית בישראל בסמכותו הבלעדית של נגיד בנק ישראל. מכיוון שהחלטות הנוגעות למערכת האשראי ובעיקר בנושא הריבית הן בעלות השפעה רבה מאוד על המשק כולו, אין זה רצוי וראוי שאדם אחד בלבד יקבע את המדיניות. מוצע על כן להקים מועצה מאשרת שתפקידה יהיה לאשר את מדיניות הנגיד בתחום הכוונת האשראי והריבית. הרכב המועצה המאשרת המוצע בהצעת חוק זו יאפשר למועצה לקבל את החלטותיה על בסיס מקצועי בלי לפגוע בעצמאות בנק ישראל מצד אחד ומצד שני יימנע מצב שבו מדיניות נקבעת על ידי הנגיד בלבד. הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת ה-13 וסימונה ג'רצ. כמו כן, הצעת חוק דומה בעיקרה ומספרה פ/650 הוגשה ע"י חברי הכנסת: אברהם שוחט, אברהם פורז ומאיר שיטרית בכנסת ה-14. לצערי, למרות שהצעת החוק עברה בקריאה ראשונה, לא חלה על הצעת החוק דין רציפות בכנסת ה-15. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ד' באב התשס"א - 24.7.2001 1. בחוק בנק ישראל, התשי"ד-1954 (להלן - החוק העיקרי), בסעיף 1, אחרי ההגדרה "הועדה", "המועצה" יבוא: "המועצה המאשרת" - המועצה המאשרת שמונתה לפי סעיף 23א." 2. בפרק חמישי לחוק העיקרי, בכותרת הפרק, אחרי "מועצה מייעצת" יבוא "מועצה מאשרת". 3. אחרי סעיף 23 לחוק העיקרי יבוא: 23א. (א) תמונה בזה מועצה מאשרת; (ב) המועצה המאשרת היא גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958; (ג) במועצה יהיו חמישה חברים שימונו, כדלקמן: (1) הנגיד, והוא יהיה היושב ראש; (2) מנהל מחלקת המחקר של הבנק או מנהל המחלקה המוניטרית של הבנק, כפי שימנה הנגיד; (3) ראש החוג לכלכלה או למנהל עסקים במוסד שהוכר כמוסד להשכלה גבוהה לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958 (להלן - מוסד להשכלה גבוהה), כפי שתמנה המועצה להשכלה גבוהה; (4) נגיד לשעבר של בנק ישראל או אדם בעל כשירות כלכלית מובהקת שתמנה הממשלה; (5) עובד מדינה שימנה שר האוצר מקרב עובדי משרדו; (ד) לא ימונה אדם לחבר במועצה המאשרת אם קיים חשש שיווצר במישרין או בעקיפין, ניגוד עניינים בין כהונתו כחבר המועצה לבין עיסוקיו או תפקידיו האחרים. 24. (א) המועצה המאשרת תאשר את מדיניות הנגיד בתחום ההסדרה וההכוונה של מערכת האשראי, כאמור בסעיף 3. (ב) המועצה המאשרת תכונס אחת לשבוע ותקבע את סדרי עבודתה ככל שלא נקבעו בחוק זה או בתקנות שהתקין השר לענין זה. 4. בסעיף 24 לחוק העיקרי - (1) במקום כותרת השוליים יבוא "המצאת דוחות"; (2) במקום "של הועדה והמועצה" יבוא "של הועדה, המועצה והמועצה העליונה". 5. בסעיף 26 לחוק העיקרי - (1) במקום כותרת השוליים יבוא "תקופת הכהונה"; (2) במקום "חבר הועדה וחבר המועצה" יבוא "חבר הועדה, חבר המועצה וחבר המועצה העליונה, למעט הנגיד". הצעות חוקבנק ישראלבנק