הצעת חוק הגבלת ניסויים בבעלי חיים

הצעת חוק צער בלי-חיים (תיקון - הגבלת ניסויים בבעלי חיים), התשס”א-2001 על-פי המצב כיום, ניתן לערוך ניסויים בבעלי-חיים גם לשם בדיקת מוצרי קוסמטיקה, חומרי ניקוי וכן למטרות חינוך והוראה. המגבלות הקיימות כיום בחוק בנוגע להיקף ניסויים אלה, אין בהם די, שכן במסגרתן נעשים ניסויים אף לשם סיפוק סקרנות מדעית גרידא. אשר על כן, יש להפסיק לחלוטין את העינויים והניסויים בבעלי חיים, אלא אם הדבר הכרחי למטרת הצלת חיים. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום י"א בתמוז התשס"א - 2.7.2001 1. בחוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנ"ד-1994, (להלן - החוק העיקרי), בסעיף 1, בהגדרה "ניסוי בעלי חיים" - (1) ברישה לאחר המילים "שנועד לאחד מאלה" יבוא "ובלבד שהוא למטרת הצלת חיים"; (2) פסקה (4) - תימחק. 2. בסעיף 4 לחוק העיקרי, בפסקה (1), במקום המילה "מיותרים" יבוא "שאינם למטרת הצלת חיים. 3. בסעיף 8(א) לחוק העיקרי, במקום המילים "אלא על-פי חוק זה" יבוא "אלא למטרת הצלת חיים ובהתאם להוראות חוק זה". 4. בסעיף 10 לחוק העיקרי, המילים "אלא על-פי היתר ממליאת המועצה" - ימחקו. 5. בסעיף 11(ב) לחוק העיקרי, המילים "שתכליתו אינה להוראה בלבד" - ימחקו. 6. בסעיף 13 לחוק העיקרי, סעיף קטן (ג) - יימחק. הצעות חוקניסויים בבעלי חייםבעלי חייםצער בעלי חיים