הצעת חוק הגנה על נוטלי משכנתאות

הצעת חוק הגנה על נוטלי משכנתאות לדיור, התשס”א-2001 אלפי משפחות בישראל מצויות כיום במצוקה כלכלית הנובעת מאי עמידה בהתחייבות לתשלום משכנתא, אם בשל פיטורי אחד המפרנסים מעבודתו, ואם בשל משבר כלשהו הפוקד את המשפחה. מרגע שמתחיל הלווה לפגר בתשלומי המשכנתא פותחים הבנקים בהליכים משפטיים כנגדו, כאשר ריבית הפיגורים וההוצאות המשפטיות שבהן מחויב הלווה בגין הפיגור, מגיעות לעתים לשיעור של 25% ויותר מסך חוב ההלוואה המקורי. כך, נסתם למעשה הגולל על ניסיונות הלווים לשלם את חובם לבנק. כמו כן, פעמים רבות לא מיידעים הבנקים את הלווים המפגרים בתשלום חובם כי הם זכאים לפנות לועדה הבין-משרדית, המשותפת למשרד הבינוי והשיכון ולמשרד האוצר, על מנת לפרוס את חוב ההלוואה או אף למחוק חלק ממנו. יתרה מזו, כאשר מגיעה תביעה כנגד לווה לשלב של מימוש הנכס, פעמים רבות בשל עניינו של הבנק במימוש מהיר, נמכר הנכס בכ- 60% בלבד מערך השוק, והלווה מוצא עצמו במצב אבסורד שבו אין לו קורת גג אך הוא עדיין חב בסכומי עתק לבנק. הצעת חוק זו נועדה לעגן את זכויותיהם של נוטלי הלוואות לדיור אל מול עוצמתם הכלכלית האדירה של הבנקים. מטרתה של הצעת החוק לקבוע שיעורי מקסימום, הן לריבית פיגורים והן לשכר טרחת עורך דין והוצאות משפט הנגבים מהנתבע בגין אי עמידה בתשלומי ההלוואה לדיור. כמו כן תבטיח הצעת החוק כי הליכים משפטיים כנגד לווה ייפתחו רק לאחר שנדון עניינו בפני ועדות שאינן תלויות באינטרס הבנקים, וכי מימוש הנכס יתבצע בהתאם לערכו בשוק. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום י"ח בתמוז התשס"א - 9.7.2001 בחוק זה - "הלוואה לדיור" - כמשמעותה בחוק הלוואות לדיור, התשנ"ב- 1992, וכן הלוואה משלימה לדיור שניתנת על ידי בנק שלא על פי חוק הלוואות לדיור; "לווה" - מי שקיבל הלוואה לדיור; "בנק" - בנק למשכנתאות שהעניק ללווה הלוואה לדיור; "חוב פיגורים" - חלק מהלוואה לדיור שלא הוחזר לבנק במועד על פי תנאי ההלוואה לדיור; "הועדה הבין-משרדית" - כהגדרתה בסעיף 6ב בחוק הלוואות לדיור; "ועדת ערר" - כמשמעותה בסעיף 3(ב); "חוק הלוואות לדיור" - חוק הלוואות לדיור, התשנ"ב-1992; "השר" - שר הבינוי והשיכון. (א) לווה אשר לו חוב פיגורים רשאי לפנות לועדה הבין-משרדית בבקשה לשנות את תנאי ההלוואה לדיור, לרבות פריסת חוב הפיגורים או מחיקת חלקים ממנו. (ב) הועדה הבין-משרדית תחליט בעניינו של הלווה בתוך 60 ימים ממועד קבלת בקשתו, לאחר שנתנה לבנק הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו. (א) הרואה עצמו מקופח מהחלטת הועדה הבין-משרדית, רשאי להגיש ערר לועדת ערר כאמור בסעיף זה. (ב) ועדת הערר תורכב משני נציגי משרד האוצר, שני נציגי משרד הבינוי והשיכון ושני נציגי ציבור שימונו על ידי ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת לתקופה של 4 שנים; בתפקיד יושב ראש הועדה יכהן נציג משרד הבינוי והשיכון שימונה על ידי השר. (ג) הערר יוגש תוך 30 ימים מהמועד שבו קיבל הלווה את החלטת הועדה הבין- משרדית. שיעור הריבית השנתית בגין פיגור בהחזר הלוואה לדיור לא יעלה על 2% משיעור הריבית שנושאת הלוואה לדיור על פי תנאיה. בנק לא יהיה רשאי לפתוח בהליכים משפטיים כנגד לווה בגין אי עמידה בתנאי ההלוואה לדיור, אלא אם כן נתמלאו כל התנאים הבאים: (1) הפיגור בהחזר ההלוואה לדיור הוא של 6 תשלומים ברציפות לפחות; (2) הבנק התריע שלוש פעמים בכתב בפני הלווה כי עליו לסלק את חוב הפיגורים, ומסר הודעה ללווה בדבר פירוט חוב הפיגורים; (3) הבנק יידע את הלווה כי באפשרותו לפנות ישירות לועדה הבין-משרדית בבקשה לשנות את תנאי ההלוואה לדיור, לרבות פריסת חוב הפיגורים או מחיקת חלקים ממנו; (4) ההליכים בעניינו של הלווה, לפי סעיפים 2 ו-3 מוצו עד תום. 6. (א) שכר טרחת עורך דין המייצג לווה בשל אי עמידה בתנאי ההלוואה לדיור לא יעלה על 5% מסכום התביעה. (ב) לא יטיל בית משפט על לווה בהליך הקשור להלוואה לדיור שכר טרחת עורך דין והוצאות בשיעור העולה על 2% מסכום התביעה. (ג) שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט בגין נקיטת הליך כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, לא יעלו על 1% מסכום התביעה. 7. זכאותו של לווה לקבלת הלוואה עומדת, כהגדרתה בסעיף 6(1) לחוק הלוואות לדיור תעמוד לו כל עוד לא מומש הנכס שהועמד לרשות הבנק כבטוחה (להלן - הנכס הממושכן), לפי סעיף 8. 8. (א) בנק לא יהיה רשאי לממש הלוואה לדיור בדרך של פינוי הלווה ומכירת הנכס הממושכן, אלא אם חוב הפיגורים עולה על 75% מערך ההלוואה לדיור נכון למועד הבקשה למימוש ההלוואה לדיור. (ב) לא תמומש הלוואה לדיור בדרך של מכירת הנכס הממושכן, אלא אם נמכר הנכס הממושכן בשיעור שלא יפחת מ- 90% מערכו, כפי שנקבע על ידי מעריך מטעמו של משרד הבינוי והשיכון. 9. אין להתנות על הוראות חוק זה. 10. השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא יתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו. הצעות חוקמשכנתאמקרקעין