הצעת חוק הצבעת סטודנטים

הצעת חוק הבחירות לכנסת ולראשות הממשלה (תיקון - הצבעת סטודנטים), התשס”א-2001 יום הבחירות במדינת ישראל מוכרז כיום שבתון, אולם אין הדבר מקל כלל ועיקר על אוכלוסיית הסטודנטים במדינת ישראל כאשר מועד הבחירות נקבע בסמוך למועדי הבחינות במוסדות להשכלה גבוהה. הבחירות המיוחדות לראשות הממשלה, שנערכו בשנה האחרונה, הוכיחו כי קביעת מועד הבחירות בסמוך לבחינות, מקשה על אוכלוסיית הסטודנטים, אשר לרוב אינה מצביעה בסמוך למוסד הלימודים, לממש את זכות ההצבעה, מחשש לפגיעה בזמן הלימוד לקראת הבחינה. הצעת חוק זו, מבקשת להקל על אוכלוסיית הסטודנטים במקרים מעין אלו, על ידי מנייתה עם האוכלוסיות המיוחדות האחרות: אנשי כוחות הביטחון, אסירים, עובדי מדינה בנציגויות הזרות, אזרחי מדינה המצויים על כלי שיט ומאושפזים בבתי החולים, ומתן אפשרות להצבעה ב"מעטפה כפולה", במוסד הלימודים. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ"ז בסיון התשס"א - 18.6.2001 1. בחוק הבחירות לכנסת ולראשות הממשלה [נוסח משולב], התשכ"ט-1969, אחרי "פרק י': 3" יבוא - "פרק י': 4 קלפיות לסטודנטים 116יח. בפרק זה - "סטודנט" - תלמיד במוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המדינה, לרבות אנשי סגל אקדמי ומנהלי של המוסד; "מוסד" - מוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המדינה. 116יט. (א) סטודנט רשאי להצביע בקלפי לסטודנטים המוצבת במוסד לימודיו. (ב) בקלפי לסטודנטים יהיו רשאים להצביע גם שוטרים המוצבים בה לשם שמירת הסדר, וכן עובדי הסגל האקדמי והמנהלי של המוסד; לעובד כאמור, יינתן אישור בכתב המעיד על זכאותו להצביע בקלפי לסטודנטים על פי טופס שנקבע בתקנות. (ג) לא יאוחר מהיום ה-53 שלפני יום הבחירות יכריע שר הפנים האם יש צורך בפתיחת קלפיות במוסדות להשכלה גבוהה,. והיה וכן, ימסור ליושב ראש הועדה המרכזית רשימה של כל המוסדות להשכלה גבוהה ויציין לגביהם פרטים נוספים כפי שנקבע בתקנות. (ד) יושב ראש הועדה המרכזית, לאחר התייעצות עם הוועדה המרכזית, יקבע, לא יאוחר מהיום ה-42 שלפני יום הבחירות, את המוסדות להשכלה גבוהה בהם יוצבו קלפיות לסטודנטים. הקלפי תעמוד, במידת האפשר, במקום מרכזי שהוא נוח לגישה למוגבלי ניידות; יושב ראש הועדה המרכזית יקבע את מיקום הקלפי בתוך המוסד, לאחר התייעצות עם שר החינוך או מי שהוא מינה לכך, ורשאי הוא לקבוע כי במוסד יוצבו יותר מקלפי אחת או שקלפי אחת תוצב במקומות שונים במוסד או במוסדות שונים, בשעות שייקבעו על ידו. 116כ. (א) ועדות הקלפי לסטודנטים יורכבו מנציגי הסיעות המיוצגות בועדה המרכזית; הרכבן הסיעתי, לרבות יושבי הראש, ייקבע בידי יושב ראש הועדה המרכזית לאחר התייעצות עם הועדה המרכזית. (ב) על ועדות הקלפי לסטודנטים יחולו, בשינויים המחוייבים, הוראות סעיפים 21 א ו-24 (ט1 ). 116כא. (א) יושב ראש הועדה המרכזית, בהתייעצות עם שר הפנים ושר החינוך, יקבע הוראות בדבר סדרי הפעלתן ועבודתן של הקלפיות לסטודנטים, ובכלל זה שעות ההצבעה בקלפיות בכלל או בקלפי מסוימת, מקום הקלפי במוסד ודרך הפרסום במוסדות להשכלה גבוהה. (ב) הרוצה להצביע בקלפי לסטודנטים חייב לזהות את עצמו כאמור בסעיף 74, בצירוף תעודת סטודנט או איש סגל אקדמי או מנהלי בתוקף. (ג) המצביע בקלפי לסטודנטים ישים את המעטפות הנזכרות בסעיפים 74א ו-75(א) לתוך מעטפה שניה, ועדת הקלפי תציין על פני המעטפות החיצוניות את שם המצביע, שם אביו, מספר זהותו במרשם האוכלוסין ופרטים נוספים שנקבעו בתקנות. (ד) העברת הקלפיות לסטודנטים לידי הועדה המרכזית וספירת קולות המצביעים בהן תהיה כפי שנקבע בתקנות. 116כב. (א) בא כוח רשימת המועמדים רשאי להגיש לועדה המרכזית את שם הרשימה, כתובתה ומספר הטלפון שלה, ואלו יפורסמו במוסדות להשכלה גבוהה במקום ובדרך שייקבעו יושב ראש הועדה המרכזית וסגניו בהתייעצות עם שר החינוך או מי שהוא מינה לכך. (ב) חומר תעמולה אחר מהאמור בסעיף קטן (א), לא יודבק או ייתלה במוסדות להשכלה גבוהה. (ג) ביום הבחירות עצמו תיאסר תעמולת בחירות במוסדות להשכלה גבוהה. 116כג. הוראות סעיף 70א יחולו, בשינויים המחוייבים, על הבחירות במוסדות להשכלה גבוהה. הצעות חוקהשכלה גבוההבחירותסטודנטים