הצעת חוק חובת תסקיר טובת הילד

הצעת חוק חובת תסקיר טובת הילד בחקיקה, התשס”א-2001 לעיתים קרובות, השפעתן של הצעות חוק, הן פרטיות והן ממשלתיות, על ילדים וזכויותיהם אינה נלקחת בחשבון בעת קביעת מדיניות וגיבוש חקיקה. בשל כך, מוצע לחייב את הממשלה, בבואה להגיש הצעת חוק לכנסת מטעמה, להכין תסקיר אודות אופי השלכות הצעת החוק על ילדים, בהתאם לעקרונות אמנת האומות המאוחדות בדבר זכויות הילד (אשר אושררה בישראל ונכנסה לתוקפה עוד בשנת 1991). ראוי לציין כי חובה דומה כבר עוגנה בחקיקה בפרלמנט הפלמי בבלגיה עוד בשנת 1977. הטלת חובה כזו על הממשלה תביא לכך שהגורמים הממשלתיים יקחו בחשבון את השלכות הצעת החוק על ילדים ויתנו דעתם לחלופות אפשריות אשר יפגעו פחות באוכלוסיה זו. יחד עם זאת, לא מוצע כי חובה זו תחול לגבי כל הצעות החוק הממשלתיות, כי אם רק לגבי אלה שיש בהן, על פניהן, השפעה על ילדים. במקביל לקידום הצעת חוק זו, יש בכוונת המציעים לפעול לשינוי תקנון הכנסת על מנת להטיל חובה דומה לגבי הצעות חוק פרטיות, ועל כן מוצע כי תחילתו של החוק תדחה בשישה חודשים מעת פרסומו ברשומות. הצעת חוק זהה שמספרה פ/1075 הובאה לקריאה שלישית ביום כ"ז בסיון התשס"א (18 ביוני 2001), אולם לא זכתה לרוב. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ג' באב התשס"א - 23.7.2001 חוק זה מטרתו לחייב את הממשלה לבחון את טובת הילדים ואת השמירה על זכויותיהם בעת קביעת מדיניות באמצעות חקיקה. בחוק זה - "ילד" - אדם שטרם מלאו לו 18 שנים; "האמנה" - אמנת האומות המאוחדות בדבר זכויות הילד, אשר אושרה על ידי עצרת האומות המאוחדות ביום כ"ב בחשון התש"ן (20 בנובמבר 1989). 3. להצעת חוק מטעם הממשלה, המוגשת לכנסת, שעל פניה כרוכה בביצועה השפעה על ילדים, יצורף תסקיר אודות ההשפעות על ילדים והיקפן על פי עקרונות האמנה, כמפורט בסעיף 4. 4. התסקיר כאמור בסעיף 3 יכלול מרכיבים אלה: (1) השפעה ישירה ועקיפה על טובת הילד וזכויות ילדים והיקפה, לרבות על תנאי חייהם והשירותים הניתנים להם; (2) אמצעים שניתן לנקוט על מנת לצמצם את ההשפעות השליליות של ביצוע הצעת החוק על ילדים; (3) קשיים שנתגלו באיסוף המידע לצורך פירוט האמור בפסקאות (1) ו- (2). 5. שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו. 6. תחילתו של חוק זה בתום 6 חודשים מיום פרסומו. הצעות חוקקטיניםטובת הילד