הצעת חוק יסוד הזכות לחינוך

הצעת חוק -יסוד: הזכות לחינוך הזכות לחינוך, היא מהזכויות הבסיסיות ביותר שחובה על כל מדינה להעניק לכל הילדים השוהים בתחומה. זכות זו מעוגנת באמנת האו"ם בדבר זכויות הילד שמדינת ישראל חתומה עליה, ושסעיפים ממנה מובאים בהצעת חוק זו. הצעה זו באה בעקבות פסיקת בג"צ מס' 1554/95, עמותת שוחרי גיל"ת נגד שר החינוך והתרבות, שקבעה שמכיוון שהזכות לחינוך איננה זכות יסוד בחקיקה הישראלית, לא ניתן לחייב את שר החינוך לתמוך בעמותה המקדמת תוכנית פסיכולוגית שמטרתה לאפשר התפתחות קוגניטיבית תקינה לילדים הגדלים בתנאים של קיפוח ומצוקה סביבתית קשה, ועל רקע התגברות האלימות והפשיעה בקרב בני נוער ובין כתלי בתי הספר. יש לתקן את החוק על מנת להבטיח לכל ילד וילד בישראל חינוך המבוסס על הזדמנות שווה, המכוון למיצוי הפוטנציאל האישי הגלום בכל ילד, לתרומה לחברה ולערכים של חרות, חופש וסובלנות. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ד' בניסן התשס"א - 28.3.2001 1. בחוק יסוד זה - "ילד" - כל אדם עד לגיל שמונה-עשרה שנה; "השר- שר החינוך. 2. לכל ילד בישראל הזכות לחינוך; במטרה להשיג זכות זו על בסיס של הזדמנות שווה: (1) חינוך יסודי יהיה חובה וחינם לכל; (2) השר יעודד פיתוחן של צורות שונות של חינוך, לרבות חינוך כללי ומקצועי; חינוך יהיה נגיש לכל ילד; (3) השר ידאג בכל האמצעים המתאימים כי חינוך גבוה יותר יהיה ניתן להשגה לכל על בסיס יכולת; (4) השר ידאג לכך כי מידע והדרכה חינוכיים ומקצועיים יהיו ניתנים להשגה ונגישים לכל ילד; (5) השר ינקוט באמצעים לעידוד נוכחות סדירה בבתי הספר ולהקטנת שעורי הנשירה. 3. המשמעת בבתי הספר תונהג באופן המתיישב עם הכבוד האנושי של האדם. (1) לפיתוח אישיות הילד, כשרונותיו ויכולתיו השכליים והגופניים עד למיצויים המלא; (2) לפיתוח יחס כבוד לזכויות האדם ולחירויות היסוד; (3) לפיתוח יחס כבוד להורי הילד, לזהותו התרבותית, ללשונו ולערכיו, לערכיה הלאומיים של המדינה, לארץ מוצאו ולתרבויות שונות מזו שלו עצמו; (4) להכנת הילדים לחיים אחראיים בחברה חופשית ברוח הבנה, שלום, סובלנות, שוויון בין המינים וידידות בין כל העמים, קבוצות אתניות, לאומיות ודתיות, ואנשים שהם מילידי המקום; (5) לפיתוח יחס של כבוד לסביבה. 5. בשום מקרה אין לפרש חוק זה כפוגע בחרותם של יחידים וגופים להקים ולהנחות מוסדות חינוכיים, ובלבד שהללו יעמדו בתנאים הנדרשים על פי כל דין. 6. השר ממונה על ביצוע חוק-יסוד זה והוא רשאי, באישור ועדת החינוך של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו. 7. תחילתו של חוק-יסוד זה עם פרסומו ברשומות. הצעות חוקחוקי יסוד / משפט חוקתידיני חינוך