הצעת חוק יסוד הממשלה תיקון - בחירות מיוחדות

הצעת חוק יסוד: הממשלה (תיקון - בחירות מיוחדות) ביום כ"ב בכסלו התשס"א (19 בדצמבר 2000) התקבל בכנסת תיקון לחוק יסוד: הממשלה, המאפשר התמודדות בבחירות מיוחדות לראשות הממשלה של מי שאינו חבר כנסת. במדינת ישראל קיים משטר דמוקרטי פרלמנטרי. אשר על-כן, לא יתכן מצב שראש ממשלה נבחר לא יהיה חבר כנסת. כנסת ישראל עוותה עקרון יסוד זה כאשר שנתה את חוק יסוד הממשלה למטרות פוליטיות צרות. זאת ועוד, תיקון חוק יסוד בעבור אדם ספציפי הנו פשע קונסטיטוציוני אשר פוגע באושיות הדמוקרטיה ובצורה חמורה במבנה השלטוני. הצעת חוק זו באה להחזיר את המצב לקדמותו ובכך לתקן את העוול החמור שנעשה. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ו' בטבת התשס"א - 1.1.2001 בחוק יסוד: הממשלה (להלן - חוק היסוד), בסעיף 8(א), בפסקה (3), המילים "או שהוא נקבע על ידי מפלגה המיוצגת בכנסת כמועמדה לראש הממשלה" - יימחקו. במקום סעיף 12(ג) לחוק היסוד יבוא: "(ג) חדל אדם שמועמדותו הוגשה כדין להיות מועמד, רשאי מי שהציעו, תוך שבועיים, אך לא יאוחר מ-96 שעות לפני מועד הבחירות, להציע מועמד אחר תחתיו, ואולם - (1) היה המועמד מי שהוצע על ידי סיעה או סיעות של הכנסת היוצאת, יהיה המועמד החדש - מי שהסיעה או הסיעות הציעו אותו מבין הכלולים ברשימות המועמדים שלהן לכנסת, ורואים אותו לכל דבר כראשון ברשימת המועמדים שבה היה כלול; בבחירות מיוחדות יוצע המועמד החדש מבין חברי הכנסת; (2) היה המועמד מי שהוצע על ידי חמישים אלף בעלי זכות בחירה, יהיה המועמד החדש מי שנמצא במקום השני ברשימת המועמדים לכנסת שבראשה עמד המועמד שחדל, ובבחירות מיוחדות - יוצע המועמד החדש מבין חברי הכנסת." 3. בסעיף 13 לחוק היסוד - (1) במקום סעיף קטן (א) יבוא: "(א) לראש הממשלה ייבחר המועמד שקיבל יותר ממחצית ממספר הקולות הכשרים, ושהוא חבר הכנסת."; (2) במקום סעיף קטן (ג) יבוא: "(ג) בבחירות החוזרות יעמדו לבחירה שני המועמדים שקיבלו בבחירות הראשונות את המספרים הגדולים ביותר של קולות כשרים ושהם חברי הכנסת; המועמד שקיבל בבחירות החוזרות את המספר הגדול יותר של קולות כשרים - הוא הנבחר."; (3) במקום סעיף קטן (ד) יבוא: "(ד) נפטר אחד מן המועמדים לפני קיום הבחירות החוזרות, או שנבצר ממנו מטעמי בריאות לעמוד לבחירה בהן, רשאי מי שהציעו להציע מועמד אחר תחתיו לא יאוחר מ-96 שעות לפני מועד הבחירות, והוראות סעיף 12(ג) יחולו בשינויים המחויבים; התפטר מועמד בבחירות החוזרות, יבוא תחתיו המועמד שקיבל בבחירות הראשונות את המספר הגדול הבא בתור של קולות כשרים ושהוא חבר הכנסת." 4. בסעיף 24 לחוק היסוד, סעיף קטן (ב) - בטל. 5. בחוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, התשי"א - 1951, במקום סעיף 15: "דין שר שאינו חבר 15. לענין חוק זה, שר שאינו חבר הכנסת, דינו כדין שר שהוא חבר הכנסת." 6. תחילתו של חוק יסוד זה ביום קבלתו בכנסת. הצעת חוק יסוד: הממשלה (תיקון - בחירות מיוחדות) מטרת הצעת החוק לבטל את התיקון לחוק יסוד: הממשלה, אשר אפשר למי שאינו חבר כנסת להתמודד בבחירות מיוחדות לראשות הממשלה. הצעת חוק זו, הבאה להשיב את המצב לקדמותו, מבוססת על השאיפה לשמור על משטר דמוקרטי פרלמנטרי במדינת ישראל ולחייב כי ראש הממשלה יהיה חבר הכנסת. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ו' בטבת התשס"א - 1.1.2001 בחוק יסוד: הממשלה (להלן - חוק יסוד), בסעיף 8(א), בפסקה (3), המילים "או שהוא נקבע על ידי מפלגה המיוצגת בכנסת כמועמדה לראש הממשלה" - יימחקו. במקום סעיף 12 (ג) לחוק היסוד יבוא: "(ג) חדל אדם שמועמדותו הוגשה כדין להיות מועמד, רשאי מי שהציעו, תוך שבועיים, אך לא יאוחר מ-96 שעות לפני מועד הבחירות, להציע מועמד אחר תחתיו, ואולם - (1) היה המועמד מי שהוצע על ידי סיעה או סיעות של הכנסת היוצאת, יהיה המועמד החדש - מי שהסיעה או הסיעות הציעו אותו מבין הכלולים ברשימות המועמדים שלהן לכנסת, ורואים אותו לכל דבר כראשון ברשימת המועמדים שבה היה כלול; בבחירות מיוחדות יוצע המועמד החדש מבין חברי הכנסת; (2) היה המועמד מי שהוצע על ידי חמישים אלף בעלי זכות בחירה, יהיה המועמד החדש מי שנמצא במקום השני ברשימת המועמדים לכנסת שבראשה עמד המועמד שחדל, ובבחירות מיוחדות - יוצע המועמד החדש מבין חברי הכנסת." 3. בסעיף 13 לחוק יסוד - (1) במקום סעיף קטן (א) יבוא: "(א) לראש הממשלה ייבחר המועמד שקיבל יותר ממחצית ממספר הקולות הכשרים, ושהוא חבר הכנסת."; (2) במקום סעיף קטן (ג) יבוא: "(ג) בבחירות החוזרות יעמדו לבחירה שני המועמדים שקיבלו בבחירות הראשונות את המספרים הגדולים ביותר של קולות כשרים ושהם חברי הכנסת; המועמד שקיבל בבחירות החוזרות את המספר הגדול יותר של קולות כשרים - הוא הנבחר."; (3) במקום סעיף קטן (ד) יבוא: "(ד) נפטר אחד מן המועמדים לפני קיום הבחירות החוזרות, או שנבצר ממנו מטעמי בריאות לעמוד לבחירה בהן, רשאי מי שהציעו להציע מועמד אחר תחתיו לא יאוחר מ-96 שעות לפני מועד הבחירות, והוראות סעיף12 (ג) יחולו בשינויים המחוייבים; התפטר מועמד בבחירות החוזרות, יבוא תחתיו המועמד שקיבל בבחירות הראשונות את המספר הגדול הבא בתור של קולות כשרים ושהוא חבר הכנסת. 4. בסעיף 24 לחוק היסוד, סעיף קטן (ב) - בטל. 5. בחוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, התשי"א-1951, במקום סעיף 15 יבוא: "דין שר שאינו חבר כנסת 15. לענין חוק זה, שר שאינו חבר הכנסת, דינו כדין שר שהוא חבר כנסת." 6. תחילתו של חוק זה ביום קבלתו. הצעות חוקחוק יסוד הממשלההממשלהחוקי יסוד / משפט חוקתיבחירות