הצעת חוק יסוד מדינת ישראל כמדינה יהודית ציונית ודמוקרטית

הצעת חוק יסוד: מדינת ישראל כמדינה יהודית ציונית ודמוקרטית מדינת ישראל קמה כמדינת העם היהודי, דבר אשר בא לידי ביטוי במגילת העצמאות של מדינת ישראל על פיה הוכרזה המדינה ובחוקים שונים המדגישים ומחזקים את תוקף המגילה ומעניקים לה תוקף משפטי ופרשני מחייב. חוקים אלו, רובם ככולם, נחקקו בתקופה שטרם המהפכה החוקתית, תקופה בה ערכים שנקבעו בחוק רגיל היוו ערכים שאין עליהם עוררין. כיום, עם מגמת הענקת התוקף המעין חוקתי לחוקי יסוד, ראוי לקבוע גם את עצם היותה של מדינת ישראל מדינת העם היהודי בחוק יסוד ולהטמיע ערכים אלו בחוקתה המתגבשת של המדינה. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ד' בניסן התשס"א - 28.3.2001 חוק יסוד זה, מטרתו לעגן את אופיה ומעמדה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ציונית ודמוקרטית. כל יהודי זכאי לעלות למדינת ישראל כפי שיקבע בחוק. לענין סעיף זה - "יהודי" - מי שנולד לאם יהודיה או שהתגייר והוא אינו בן דת אחרת כהגדרתו בחוק השבות, התש"י - 1950. 3. שיר "התקוה" בנוסחו הניתן בתוספת השניה לחוק הכנסת, התשנ"ד - 1994, הוא ההימנון הלאומי של מדינת ישראל. 4. דגל המדינה הרשמי וסמל המדינה הרשמי כהגדרתם בחוק הדגל והסמל, התש"ט - 1949, הם הדגל והסמל של מדינת ישראל. 5. כל חיקוק יפורש ברוח עקרונות חוק זה. 6. חוק זה בא להוסיף על הוראות חוק השבות, התש"י - 1950 ועל הוראות כל דין אחר ולא לגרוע מהן. 7. אין לשנות חוק יסוד זה אלא בחוק יסוד שנתקבל ברוב של חברי הכנסת. הצעות חוקחוקי יסוד / משפט חוקתייהדות