הצעת חוק לעידוד ההשכלה הגבוהה בישראל

הצעת חוק לעידוד ההשכלה הגבוהה בישראל, התשס”א-2001 כללי: מטרתו של חוק זה היא להקנות לכל המעוניין בכך הזדמנות הוגנת לרכוש השכלה גבוהה. בבסיסו של החוק עומדת התפיסה כי השכלתו של אזרח במדינת ישראל אינה מסתכמת בשנות הלימוד של ביה"ס התיכון וכי יש לתת לכל בוגר תיכון, אפשרות הוגנת וממשית, הן מבחינה כלכלית, הן מבחינת מקומות הלימוד, והן מבחינת תנאי הקבלה, להשלים השכלתו במסגרת מוסד להשכלה גבוהה. להנחה זו משמעות הן במסגרת זכויות הפרט והן במסגרת טובת החברה כולה: במסגרת זכויות הפרט מוטלת על המדינה חובה לאפשר לאזרחיה לממש את האפשרויות להשכלה המהווה אף כרטיס כניסה למקומות עבודה רבים. היות ששיעור מקומות העבודה הדורשים השכלה אקדמית כתנאי לקבלה לעבודה הולך וגדל, שומה על המדינה להתמודד עם אתגר זה ולעמוד בחובתה כלפי אזרחיה. אף טובת החברה מחייבת מתן הזדמנות הוגנת לכל הרוצה בכך לרכוש השכלה גבוהה. ככל ששיעור בעלי ההשכלה בחברה ילך ויגדל, תוכל החברה לעמוד בבטחון רב יותר באתגרים אשר יציב בפניה העתיד. סעיף 1: מוצע להחיל פיקוח פרלמנטרי על שיקול דעתו של השר בקביעת המוסדות שיוכרזו כמוסדות לצורך הפעלת התוכנית למעורבות חברתית כדי להבטיח שיובאו בחשבון הן צרכי חינוך והן צרכי רווחת הקהילה. סעיף 2: סעיף זה מביא לידי ביטוי את התשתית הרעיונית העומדת ביסוד החוק לפיה הזכות להשכלה גבוהה היא זכות אזרח הנגזרת מחובת הנאמנות המוטלת על המדינה כלפי אזרחיה. הזכות אינה מוקנית לכל אדם אלא לאזרחי המדינה ולתושביה הקבועים. על אנשים אלה מוטלות עיקר החובות האזרחיות ובכלל זה ההגנה על גבולות המדינה. סעיף 3: החוק נדרש לאזן בין זכותו של האזרח לרכוש השכלה גבוהה לבין הצורך להבטיח רמת לימודים נאותה במוסדות להשכלה גבוהה. לשם הבטחת איזון מוצע להתחיל את הסיוע למעונינים בכך כבר בשלב הקדם אקדמי. סיוע אשר יוענק בשלב הקדם אקדמי, יגדיל את מספר הסטודנטים העומדים בתנאי הקבלה למוסדות להשכלה גבוהה ובכך יאפשר את מימוש הזכות להשכלה גבוהה בלא לפגוע ברמתם האקדמית של המוסדות להשכלה גבוהה. הצורך בנקיטת גישה זו מתחזק על רקע הנתונים המצביעים על כך שהמחסום העיקרי בפני הקבלה לאוניברסיטה הוא העדר זכאות לתעודת בגרות. סעיף 4: לשם ביצוע של החוק מוצע להקים קרן סטטטורית אשר תנוהל על ידי הגורמים במשרד החינוך, תהא כפופה לפיקוח פרלמנטרי, ותשתף בהחלטותיה את הנציגים המוסמכים של ציבור הסטודנטים. קרן עצמאית אשר תנוהל על ידי עובדי מדינה, תאפשר הקמת מנגנון מקצועי אשר יבצע את החוק באופן שיהא מנותק ככל הניתן מהשפעות פוליטיות חולפות ואשר מטרת החוק, עידוד ההשכלה הגבוהה בישראל, תעמוד לנגד עיניו. סעיף 4(ה): על מנת להבטיח כי הקרן תפעל משיקולים מקצועיים, מוצע להעניק לה עצמאות תקציבית. בנוסף, מוצע לקבוע בחוק תקציב מינימלי אשר די יהא בו כדי להבטיח שהקרן תוכל לבצע את המוטל עליה מכח חוק זה. סעיף 4(ו): על מנת לסייע לסטודנט בקושי הכלכלי אליו הוא נקלע במהלך לימודיו ועד צאתו באופן מלא למעגל העבודה, מוצע לאפשר לו לקבל לקבל הלוואה שלא תישא ריבית אותה יתחיל להחזיר בתום לימודיו. כן מוצע כי כלל זה יחול גם בכל הנוגע למימון לימודיהם של תלמידי המכינות הקדם אקדמיות. סעיף 4(ז): שיתוף הסטודנטים בקהילה הוא אחת מן המטרות החשובות של חוק זה. עניין מיוחד קיים בהפניית כח אדם איכותי למטרות חברתיות ראויות. בעבר, התקשו סטודנטים בשל צרכים קיומיים, לסייע ולתרום לקהילה. מטרתו של חוק זה היא להשיב את הסטודנטים למעגל התרומה לקהילה על ידי סיוע כלכלי אשר יאפשר להם לתרום ממרצם וכישוריהם לקהילה. סעיף 4(ח): היות ובתוך ציבור המבקשים לרכוש השכלה גבוהה יש כאלו הזקוקים לסיוע יותר מאחרים מוצע להפנות חלק מתקציבה של הקרן לצורך מענקי שכר שכר לימוד ומענקי מחייה לאלו הזקוקים לכך. סעיף 5: סעיף זה הוא חלק ממספר סעיפים המציעים הטבות מיסוי לסטודנטים, אשר יחולו הן על מסים לרשויות המקומיות והן על מיסוי הכנסתו של הסטודנט. הערה: הצעת חוק זו הוכנה נוסחה והופצה בין הסטודנטים בתחילת שנת 1999 ע"י ח"כ אהוד ברק, אך לא הונחה על שולחן הכנסת. הנחת הצעת חוק זו נועדה ליישם את כוונתו החיובית של ראש הממשלה בעת שהיה באופוזיציה להקל על תנאי הסטודנטים. הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת החמש-עשרה על ידי ח"כ מאיר שטרית ומספרה פ/1246.ועל ידי חברת הכנסת לימור לבנת ומספרה פ/1374 הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ב' בניסן התשס"א- 26.3.2001 1. בחוק זה - "הועדה" - ועדת החינוך והתרבות של הכנסת; "המועצה להשכלה גבוהה" - כמשמעה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958 (להלן - חוק המועצה להשכלה גבוהה); "מוסד מוכר" - כמשמעו בחוק המועצה להשכלה גבוהה; "מכינה קדם אקדמית" - מוסד להשלמת השכלה תיכונית עד לקבלת תעודת בגרות או להכנה ללימודים אקדמיים אשר זכה להכרה מטעם משרד החינוך; "סטודנט" - הלומד במוסד מוכר; "התוכנית למעורבות חברתית" - שירות עבודה במוסד אשר הוכרז על ידי השר, באישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, כמוסד התורם לרווחת הקהילה. "תלמיד מכינה" - הלומד במכינה קדם אקדמית; "השר" - שר החינוך. 2. לכל אזרח ישראלי או תושב קבע הזכות להשכלה גבוהה. 3. (א) כל אזרח או תושב קבע, זכאי ללמוד במכינה קדם אקדמית. (ב) השר, באישור הועדה, יקבע כללים להכרה במכינה קדם אקדמית. (ג) תכנית הלימודים של המכינות הקדם אקדמיות תקבע על ידי משרד החינוך, בהתייעצות עם ועד ראשי האוניברסיטאות. 4. (א) מוקמת בזאת קרן לעידוד ההשכלה הגבוהה (להלן - הקרן). (ב) הקרן תהא תאגיד כשר לכל חובה, זכות ופעולה משפטית; הקרן תהא גוף מבוקר כמשמעו בסעיף 9(2) לחוק מבקר המדינה התשי"ח-1958 (נוסח משולב). (ג) הקרן תהא ממונה על ביצועו של חוק זה ובכלל זה, מתן הלוואות ומענקים לסטודנטים ולתלמידי מכינות, לשם סיוע בתשלום שכר הלימוד ובמחייה לתקופת הלימודים. (ד) (1) הנהלת הקרן תהא מורכבת מנשיא הקרן ועוד שישה חברי הנהלה; נשיא הקרן ושלושה חברי הנהלה ימונו על ידי השר, באישור הועדה; שלושה חברי ההנהלה הנותרים יהיו נציגי ארגון הסטודנטים הארצי. (2) ההנהלה הראשונה תתמנה תוך שלושה חודשים מתחילת חוק זה; (3) חברי ההנהלה יהיו עובדי מדינה; הודעה על מינויים תפורסם ברשומות. (4) עובדי הקרן יהיו עובדי מדינה. (5) ההנהלה תתקין, תוך שלושה חודשים מיום מינויה, תקנון אשר יכלול, בין השאר, הוראות בדבר פעולות הקרן, לרבות קריטריונים לחלוקת הלוואות ומענקים לסטודנטים ובו דרכים לשינוי התקנון (להלן - התקנון). (6) התקנון, וכל שינוי בו, טעונים אישורם של השר ושל הועדה. (ה) (1) תקציב הקרן יקבע בחוק התקציב, בסעיף תקציב נפרד כמשמעו בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 ולא יפחת מן הנדרש לביצוע חוק זה. (2) תקציב הקרן יורכב מתקציב רגיל, תקציב הלוואות ותקציב מענקים. (3) החזרי הלוואה שיתקבלו בקרן ישמשו לתקצוב ההלוואות בשנת התקציב שלאחר שנת התקציב בה נתקבלו. (ו) (1) כל סטודנט זכאי להלוואה ללא ריבית, בגובה אשר לא יפחת משיעור שכר המינימום השנתי, לכל שנת לימודים; הסטודנט יהא רשאי לפי בחירתו ללוות סכום נמוך יותר; הלוואות כאמור תהיינה צמודות למדד המחירים לצרכן. (2) תנאי החזר ההלוואה, לרבות תנאים להבטחת ההחזר יקבעו בתקנון ובלבד שלא יחוייב הסטודנט להחזיר את ההלוואה בתקופת לימודיו. (3) לעניין סעיף זה, "סטודנט" - לרבות תלמיד מכינה. (ז) (1) הקרן תפנה סטודנטים, בשים לב לבחירתם, ועל פי דרישה אשר תופנה אליה מטעם המוסדות אשר הוכרו לצורך מעורבות חברתית כאמור בסעיף 1, לשם ביצוע התכנית למעורבות חברתית. (2) סטודנט אשר פעל במסגרת התכנית למעורבות חברתית יהא זכאי למענק מעורבות חברתית. (3) הקרן תקבע בתקנון כללים למתן מענקי מעורבות חברתית לסטודנטים הזכאים לכך על פי חוק זה. (4) השר, באישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, יקבע קריטריונים להכרה במוסדות, במסגרתם תופעל התכנית למעורבות חברתית; קריטריונים אלה יפורסמו ברשימות. (ח) קריטריונים לזכאות למענקים לסיוע בשכר הלימוד ולמענקי מחיה לסטודנטים ולתלמידי מכינה ייקבעו בתקנון ויביאו בחשבון את יכולתם הכלכלית. 5. (א) סטודנט זכאי לפטור מתשלומי ארנונה החלים על דירה בה הוא מתגורר בשכירות; עלה שטח הדירה על 90 מ"ר ינתן הפטור רק לגבי 90 מ"ר. בסעיף זה, "סטודנט" - לרבות בן זוגו הגר עמו. (ב) על פטור לפי סעיף זה יחולו הוראות אלה - (1) הפטור ינתן לאותו סטודנט בעד דירת מגורים אחת בלבד; (2) התגורר הסטודנט בדירה אחת עם מי שאינו זכאי לפטור לפי סעיף קטן (א), יהא הסטודנט זכאי לפטור חלקי בגובה דמי הארנונה כפול מספר הזכאים המחולק במספר הדיירים בדירה. 6. סטודנט יהא זכאי להנחה בשיעור של 50% מדמי הנסיעה בתחבורה הציבורית, העירונית והבין עירונית, והיא תינתן על כל סוגי הכרטיסים הקיימים בתחבורה הציבורית. 7. (1) בפקודת מס הכנסה, אחרי סעיף 35 יבוא: "זיכוי לסטודנט 35א. (א) בחישוב המס של סטודנט הלומד בתוכנית לימודים מלאה כפי שנקבעה במוסד בו הוא לומד יובאו בחשבון - (1) ½ נקודת זיכוי לכל חודש לימודים במהלך 36 החודשים הראשונים של לימודיו; (2) 1/6 נקודת זיכוי לכל חודש לימודים במהלך 24 החודשים שלאחריהם. (ב) בסעיף זה, "סטודנט" - כמשמעו בחוק לעידוד ההשכלה הגבוהה בישראל, התש"ס-2000. (ג) סטונדט הלומד בתוכנית לימודים חלקית, יהא זכאי לזיכוי לפי החלק היחסי של לימודיו". הצעות חוקהשכלה גבוהה