הצעת חוק לעידוד הכשרה מקצועית

הצעת חוק לעידוד הכשרה מקצועית, התשס”א -2001 מטרת הצעת החוק לעודד אפשרויות נוספות של הכשרה מקצועית בישראל.קיימות תכניות של הכשרה מקצועית,המקובלות ומוכרות בעולם לרמה של הנדסאי וטכנאי.בוגרי תכניות אלה מוכרים כיום בישראל.מטרת החוק המוצע לאפשר את קיומן של התכניות גם בישראל,על מנת לעודד אפשרויות נוספות לקיום הכשרה מקצועית בארץ.בעולם קיימות תכניות שונות המביאות לרמת הנדסאים וטכנאים בתחומים שונים כולל תחומי לימוד שאינם קיימים בישראל.העשרת המדינה בתכניות שונות אלה יאפשרו הרחבת ההכשרה המקצועית בישראל למגוון אוכלוסיות במגוון תחומים.על-פי ההצעה,ועדת העבודה והרוחה מיוזמתה או על-פי המלצת שר העבודה והרוחה מוסמכת להוסיף תכניות מוכרות לתוספת,מעת לעת.התכניות שיקויימו בישראל יהיו בפיקוח המוסד המוסמך להעניק את הדיפלומות. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ו בטבת התשס"א - 1.1.2001 מטרת חוק זה לעודד הכשרה מקצועית בישראל בכלל והכשרה מקצועית בדרגות הנדסאי וטכנאי בפרט, על-מנת לאפשר לאזרחי הארץ ותושביה לרכוש הכשרה מקצועית, מקצוע ועיסוק לאורך החיים. תוכניות לימודים המזכות בתארים או בתעודות, כמפורט בתוספת, יוכרו בישראל כשוות מעמד לתארים או לתעודות ממשלתיות כאמור בתוספת (להלן - תכניות מוכרות). תוכניות מוכרות יכול שיקומו בישראל על-כל מרכיביהן, בעברית או בערבית, לרבות הוראת התכניות וקיום בחינות ובתנאי שיהיו בפיקוח המוסד המוסמך להעניק את הדיפלומות, כמפורט בתוספת ויקוימו על-פי כלליו והוראותיו של המוסד האמור. (א) דינם של בוגרי תכניות מוכרות יהא, לכל דבר ועניין, כדין בעלי דיפלומות ותעודות ממשלתיות כמפורט בתוספת. (ב) בוגר תכנית מוכרת שהיא שוות ערך לתעודה ממשלתית של הנדסאי או טכנאי ירשם בפנקס ההנדסאים והטכנאים, בהתאם לתחום לימודיו. (ג) לא היה לגבי תחום לימודים מדור מסויים בפנקס, ירשם הבוגר בפנקס ותחום לימודיו ירשם על גבי התעודה המאשרת את רישומו בפנקס; נרשמו 250 בוגרים בתחום לימודים מסויים, ייפתח מדור מוגדר בפנקס לאותו תחום לימודים. 5. שר העבודה והרווחה וכן ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת רשאים להוסיף לתוספת, בכל עת, תכניות מוכרות.. תוספת שם התכנית-דיפלומה המוסד המוסמך להעניק הדיפלומה H N D (HIGER NATIONAL DIPLOMA EDEXEL - שוות ערך להנדסאי מדופלם. HIGHER NATIONAL CERTIFIC(1) ( (HNC EDEXCEL - שוות ערך לטכנאי מדופלם למעט בהתמחויות הבאות: חשמל, הנדסה אזרחית וארכיטכטורה, אלא אם התלמיד עבר בחינת רישוי ישראלית, באחד התחומים האמורים. הצעות חוקהכשרה מקצועית