הצעת חוק מעמד המורה

הצעת חוק מעמד המורה, התשס”א-2001 החינוך הוא היעד החשוב ביותר אליו חותרת ישראל. החינוך הוא המפתח לחברה צודקת, לכלכלה מפותחת ולחוסן בטחוני. אולם, החברה הישראלית נוהגת בכפיות - טובה כלפי אלה העוסקים בחינוך ומקדישים לו את כל חייהם - מורי ישראל . מעמדם החברתי נמוך, ושכרם עלוב. על מנת לגמול למורים על המאמץ העצום שהם משקיעים בחינוך הנוער חובה על המדינה לשפר את מעמדם ולהעמידם במקום הראוי להם בסולם החברתי. חוק זה בא להציע שורת צעדים לשיפור מעמדם של המורים בישראל. ראשית, הוא מנתק את שכר המורים משכר שאר העובדים במשק, כדי שניתן יהיה להעלות את שכר המורים מבלי לעורר את הטענה שהדבר יגרור העלאת שכר כללית. צעד זה יאפשר לקבוע שכר חדש, גבוה יותר, למורים. החוק גם מאפשר לכל מורה בישראל לרכוש תואר אקדמי או להשתלם במקצועו במימון המדינה. גמול ההשתלמות שהוא היום מגוחך, יעלה ב- %50. מדינה השואפת שמוריה יפיצו תרבות בקרב תלמידיהם חייבת גם להעניק להם את האפשרות לבקר במופעי תרבות ובמוסדות תרבות, מדינה הרוצה שמוריה יהיו אנשי ספר חייבת לאפשר להם להגיע אל הספר. על כן, מציע החוק להנהיג הנחות על כרטיסים לאירועי תרבות, ועל רכישת ספרים. הצעת חוק זהה של ח"כ מיכאל בר-זוהר הונחה על שולחן הכנסת ה-12 ומספרה ת'תרפד. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ד' באב התשס"א - 24.7.2001 מטרתו של חוק זה לתת ביטוי חוקי להערכה שרוחש הציבור למורים במדינה. חוק זה יפורש בהתאם למטרתו האמורה. בקביעת שכרם של מורים לא יושווה שכרם ולא יוצמד לשכרם של העובדים במגזרים אחרים במשק, ובקביעת שכרם של עובדים במגזרים אחרים במשק לא יושווה שכרם ולא יוצמד לשכרם של מורים. כל מורה יהיה זכאי לרכוש תואר אקדמי, בתקופת עבודתו, במקצוע שאושר בידי ועדה שמונתה בדרך שקבע שר החינוך והתרבות בתקנות. שכר הלימוד ישולם על ידי אוצר המדינה. בלי לגרוע מן האמור בסעיף 3, כל המעסיק מורים חייב להסדיר ולממן שיעורי השתלמות למורים בתחומי הוראתם, בדרך שיקבע שר החינוך בתקנות. שר החינוך, באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת,יקבע בתקנות גמול מיוחד למורים המכהנים בעיירות פיתוח, ביישובי קו עימות ובשכונות עירוניות הטעונות קידום, כפי שייקבעו בתקנות. אוצר המדינה יממן למורים הנחות בתשלום עבור השתתפות באירועי תרבות וברכישת ספרים בהיקף ולפני סוגים שקבע שר החינוך והתרבות לאחר התייעצות עם שר האוצר. ביום י"ג באלול התשס"א (1 בספטמבר 2001), יועלו ב-50% שיעורי גמול ההשתלמות הניתן למורים. ביצועו של חוק זה והתקנת תקנות לפיו יהיו בהתייעצות עם הסתדרות המורים או עם ארגון המורים העל- יסודיים, לפי העניין או ביוזמתם. שר החינוך ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו. הצעות חוקדיני חינוךמורים