הצעת חוק מעמד המכללות האקדמיות להכשרת עובדי הוראה

הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון מס’ 12), התשס”ב-2001 המכללות האקדמיות להכשרת עובדי הוראה מתוקצבות על ידי משרד החינוך, וזאת אף שהן "מכללות אקדמיות" הכפופות למרותה של המועצה להשכלה גבוהה. בכך, מופלות המכללות האקדמיות לחינוך לעומת כל שאר המוסדות להשכלה גבוהה, המתוקצבים על ידי המדינה באמצעות הוועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה. אפליה זו נעוצה בסיבות היסטוריות שאינן רלבנטיות כיום. זאת ועוד, בשנים האחרונות קיימים כשלים רבים בתקצוב המכללות האקדמיות להכשרת עובדי הוראה על ידי משרד החינוך והמשרד מתקשה לעמוד באחריותו על רקע מחלוקות מתמשכות עם משרד האוצר. מטרת התיקון המוצע הינה להשוות את מעמדן של המכללות האקדמיות להכשרת עובדי הוראה לשאר המוסדות להשכלה גבוהה ולהכפיף אותן לאחריותה התקציבית של הוועדה לתכנון ולתקצוב. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ט"ז בטבת התשס"ב-31.12.2001 תיקון סעיף 27 1. בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958, בסעיף 27 - (א) בסעיף קטן (א) במקום המילים "סעיפים 14, 15, 17 ו-17א" יבוא "סעיפים 14 ו-15". (ב) לאחר סעיף קטן (ב) יבוא: "(ג) מוסדות להכשרת עובדי חינוך כאמור בסעיף קטן (א) שהם מכללות אקדמיות, יתוקצבו על ידי המדינה על פי האמור בסעיף 17א לחוק." הצעות חוקהשכלה גבוההמכללה