הצעת חוק מקום קבורה של חייל

הצעת חוק בתי קברות צבאיים (תיקון - מקום קבורתו של חייל), התשס”א-2001 חוק בתי קברות צבאיים, התש"י - 1950 קובע כי חייל שנפטר יובא לקבורה בבית קברות צבאי שנבחר על ידי קרובו, אלא אם בחרה המשפחה במפורש לקוברו בבית קברות אזרחי. מטרת ההצעה לקבוע כי חייל שנפטר ייקבר בבית הקברות הצבאי הקרוב ביותר למקום מגוריו, אלא אם בקשה המשפחה אחרת. ההצעה נועדה למנוע מצבים בהם חיילים, ובמיוחד חיילים לא יהודיים, נקברים הרחק ממקום מגורי משפחותיהם, בשל לחצים המופעלים על המשפחות דווקא בשעות הקשות שלאחר נפילת קרוב משפחתם. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ג' באדר התשס"א - 26.2.2001 תיקון סעיף 4 1. בחוק בתי קברות צבאיים, התש"י - 1950, בסעיף 4 - (1) במקום סעיף קטן (א) יבוא: "(א) חייל שנפטר יובא לקבורה בבית הקברות הצבאי הקרוב ביותר למקום מגוריו, אלא אם בחר קרובו תוך 12 שעות לאחר שהודע לו על פטירת החייל להביאו לקבורה בבית קברות אחר."; (2) בסעיף קטן (ב), במקום "אזרחי" יבוא "אחר כאמור בסעיף קטן (א)"; (3) סעיף קטן (ג) - בטל; (4) בסעיף קטן (ד), במקום "באחד מבתי הקברות הצבאיים" יבוא "בבית הקברות הצבאי הקרוב ביותר למקום מגוריו". הצעות חוקצבאקבורהחיילים