הצעת חוק משחקי מזל

הצעת חוק העונשין (תיקון - משחקי מזל), התשס”א-2001 מזה שנים שמתנהל דיון ציבורי על הצורך בהסדרת פעולתם של מקומות למשחקי מזל (להלן בתי קזינו) בישראל. עם זאת, הזמן החולף הביא לכך שבפועל מבקרים רבים מאזרחי ישראל בבתי קזינו, הן בקזינו שבתחום הרשות הפלסטינאית שביריחו, המלון בטאבה, בספינות הקזינו הפועלות בנמל אילת ובאינספור בתי קזינו בלתי חוקיים המפוזרים ברחבי הארץ. גם השוללים הקמת בתי קזינו ממוסדים בישראל מכירים בעובדה כי המציאות, בה כאמור פועלים למעשה בתי קזינו בשטח ישראל ובסמיכות קרובה לה אינה ניתנת לשינוי. בנסיבות אלה נראה כי שביל הזהב בין המשך עצימת העיניים וההתעלמות מתופעת בתי הקזינו הבלתי חוקיים מחד לבין פתיחת שוק בתי הקזינו כמעט לכל דורש, היא הפעלה מצומצמת ביותר של בתי קזינו חוקיים בישראל על ידי גוף ציבורי, מוכר ואמין הפועל שלא למטרות רווח והנמצא בשליטה מלאה של הציבור בישראל. גוף זה הוא מפעל הפיס. מפעל הפיס פועל זה כ-50 שנה לרווחת הציבור בישראל בשנים האחרונות התייעלה מאוד עבודתו של מפעל הפיס וחל שיפור משמעותי בדרכי התנהלותו. מפעל הפיס הינו הגורם היחיד (למעט המועצה להסדר ההימורים בספורט) שהותר לו בחוק לערוך הימורים בישראל. אחד היתרונות המרכזיים שבהפעלה על ידי מפעל הפיס הינו הקצאת כל ריווחי הקזינו למטרות ממלכתיות שאותן תקבע הממשלה. ייחוד ההיתר להפעלת בתי קזינו גם ייתר את הצורך לפצות את מפעל הפיס על פגיעה בהכנסותיו כתוצאה מהפעלת בתי קזינו על ידי גורם אחר. יצוין כי בתי קזינו המופעלים על ידי מוסדות לאומיים קיימים במספר מדינות מערביות כגון: קנדה, שוודיה, אוסטריה, שוויץ, פורטוגל וכו'. מוצע על כן לאפשר לשר האוצר להתיר למפעל הפיס לערוך, מלבד הימורים והגרלות, גם משחקי מזל בבתי קזינו. מוצע לקבוע כי שר האוצר יוכל להתיר למפעל הפיס להפעיל בית קזינו רק אם הוא עומד בכללים שיקבעו ע"י השר. כללים אלה יעסקו בין היתר בנושאים הבאים: הגבלות על מספר בתי הקזינו וגודלם. הגבלות על מיקום בתי הקזינו במקומות בהם קיימת אוכלוסיה ייחודית השוללת בתי קזינו. הגבלות על ימי ושעות הפתיחה של הקזינו. הגבלות על היקף ודרכי הפרסום לקזינו. הגבלות על גיל הכניסה לקזינו. קביעת חובת הזדהות בעת הכניסה לקזינו. קביעת כללי התנהגות בעת השהייה בקזינו. קביעת מגבלות על גובה סכומי ההימורים והזכיות. איסור על מתן אשראי לצורך הימורים. קביעת דרישות מינימום מהחברה המקצועית שתפעיל את בתי הקזינו עבור מפעל הפיס, לרבות תנאי כשירות של החברה, מנהליה ועובדיה. קביעת ייעודם של רווחי בתי הקזינו למטרות ממלכתיות כפי שיקבעו מעת לעת על ידי הממשלה. קביעת האמצעים הכספיים שיוקדשו להתמודדות עם תופעות לוואי שליליות הכרוכות בהימורים. קביעת שיטות הפיקוח והבקרה שיפעיל שר האוצר על בתי קזינו, לרבות קביעת הדרך לביטול ההיתר מבית קזינו מסוים שלא עמד בכללים. כמו כן מוצע לשנות בסימן י"ב העוסק במשחקי מזל, את הביטוי "משחקים אסורים" למשחקי מזל. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ח' בסיון התשס"א - 30.5.2001 בחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן - החוק העיקרי), בסימן י"ב לפרק ח, בכל מקום, במקום "משחקים אסורים" יבוא "משחקי מזל", במקום "המשחק" יבוא "משחק מזל" ובמקום "משחק אסור" יבוא "משחק מזל". בסעיף 231(א) לחוק העקרי, אחרי פסקה (2) יבוא: "(3) על משחקי מזל שעורך מפעל הפיס בהיתר מראש מאת שר האוצר ובלבד שהם נערכים במקום שאושר לכך על ידי שר האוצר; שר האוצר לא ייתן היתר לעריכת משחקי מזל על ידי מפעל הפיס במקום פלוני אלא לאחר ששוכנע כי המקום עומד בתנאים שנקבעו בכללים שקבע באישור ועדת הכספים של הכנסת לענין זה." הצעות חוקהימורים