הצעת חוק סיוע לעסקים קטנים

הצעת חוק סיוע לעסקים קטנים ועצמאיים (תיקוני חקיקה), התשס”ב-2001 אירועים קשים שפקדו את מדינת ישראל בפרט ואת העולם בכלל, השפיעו קשות על כל תחומי החיים, כאשר משברים שבאו כתוצאה מכך, לבשו צורה שלא הייתה מוכרת קודם. המשבר החמור ביותר הוא המשבר הכלכלי - שמשאיר רבבות של אזרחי ישראל ללא תעסוקה וללא פרנסה, ביניהם אזרחים בעלי עסקים קטנים ובינוניים. על כן, הצעת חוק זו באה להקל על מגזר של בעלי עסקים קטנים ובינוניים, על ידי תיקוני חקיקה הבאים: סעיף 1 (תיקון פקודת העיריות) בא להסדיר את נושא ההנחה מארנונה לעסקים במצוקה. המיתון המעמיק והממושך, אליו נקלע המשק בשנים האחרונות, פגע באורח חמור באלפי עסקים קטנים ובינוניים. הנחה משמעותית בתשלומי הארנונה עשויה לסייע לעסקים קטנים. פקודת העיריות אינה מקנה סמכות לרשויות מקומיות להפחית סלקטיבית את תעריפי הארנונה לעסקים במצוקה. הצעת חוק נועדה לאפשר לרשויות המקומיות לתת הנחות ארנונה לעסקים על פי קריטריונים ברורים של מצוקה כספית המוצאת ביטוי בדוחות הכספיים של בית העסק. סעיף 2 (תיקון פקודת מס הכנסה) בא לקבוע פטור ממס רווחי הון לנכסי עסק שנסגר עקב מצוקה כלכלית. המיתון המעמיק והממושך, שהמשק הישראלי שרוי בו בשנים אחרונות, גרם לסגירתם של אלפי עסקים קטנים ובינוניים. מתן פטור מרווחי הון על מכירת עסק שנסגר עקב מצוקה כלכלית, תאפשר לבעל העסק הקטן, להתקיים מרווחי מכירת נכסי העסק למשך תקופה ארוכה יותר ותאפשר לו "מעין" תקופת הסתגלות עד לכניסה מחודשת למעגל העסקים או לשוק העבודה. סעיף 3 (תיקון חוק ביטוח לאומי) בא לקבוע ביטוח אבטלה לעצמאיים, כאשר כיום, בעל עסק ו/או עצמאי שמפסיק את פעילותו אינו זכאי לדמי אבטלה, עם זאת, עצמאי אינו משלם דמי ביטוח עבור ענף ביטוח אבטלה. לאור ריבוי עסקים הקטנים שנסגרים, מוצע להעניק לבעל עסק שסגר את עסקו מסיבות כלכליות זכאות לדמי אבטלה, ובמקביל להגדיל את דמי ביטוח לאומי לעצמאיים בשיעור דמי הביטוח לענף אבטלה. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ"ה בכסלו התשס"ב - 10.12.2001 1. בפקודת העיריות [נוסח חדש], בסעיף 149ד(א)(1) אחרי פסקת משנה (ב) יבוא: "(ג) לנזקק המחזיק בנכס המשמש להכנסתו העיקרית - עד 50%; לענין זה, "הכנסה" - למעט הכנסת מהשכרת הנכס ו"נזקק" - מחזיק שהכנסתו מהנכס בשנת מס מסוימת פחתה בשיעור העולה על 50% ביחס להכנסתו מאותו נכס בשנת המס הקודמת." 2. בפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] בסעיף 97, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא: "(ב1) יחיד תושב ישראל פטור ממס על רווח הון ממכירת מלאי עסקי של עסק ששימש את אותו אדם לייצור הכנסתו העיקרית אם אותו אדם נאלץ למכור את הנכס מהעסק לרבות המלאי העסקי בעקבות סגירת עסק, בשנת בשנת מס מסוימת פחתה בשיעור העולה על 50% ביחס להכנסתו מאותו עסק בשנת המס הקודמת." 3. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, (להלן - החוק העיקרי) - (1) בסעיף 158, בסוף ההגדרה "מבוטח" יבוא: "(4) "תושב ישראל או תושב ארעי שמלאו לו 18 שנים וטרם מלאו לו 65 שנים והוא עובד עצמאי החייב בתשלום דמי ביטוח בעד עצמו". (2) בסעיף 160 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (א) יבוא: "(א1) השר, באישור ועדת העבודה והרווחה רשאי לקבוע תנאים לגבי זכאותו של מבוטח כמשמעותו בסעיף 158(4)". (3) בסעיף 161(א) לחוק העיקרי, בסופו יבוא: "(3) היה הזכאי עובד עצמאי, 360 ימים שבעדם שילם דמי ביטוח אבטלה כעובד עצמאי, תוך 720 הימים בתכוף לתאריך הקובע". (4) בסעיף 170 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא: "(ב1) בסעיף 158(4) השכר היומי הממוצע, לגבי מבוטח כמשמעותו, יחושב לפי ההכנסה שממנה מגיעים דמי ביטוח אבטלה, לרבות אותו סכום שממנו מגיעים דמי ביטוח אילולא השיעור המירבי לתשלום דמי ביטוח בתקופה של 180 הימים האחרונים שבעדם שולמו דמי ביטוח אבטלה לפי התאריך הקובע." הצעות חוקעסקים קטנים