הצעת חוק פיצוי למפוני השטחים

הצעת חוק פיצוי למפוני שטחי יהודה, שומרון וחבל עזה, התשס”ב-2001 מאז החלו אירועי האינתיפאדה באוקטובר שנת 2000 הולך וגדל מספר תושבי השטחים המעוניינים לעבור ממקום מגוריהם או להעביר את עסקיהם לתוך תחומי הקו הירוק. לציבור זה לא מוצע כיום פיצוי הולם. מתן זכאות לפיצוי הולם לתושבי שטחי יהודה, שומרון וחבל עזה יש משום תשובה לבעיות הקשות המתעוררות למי שמעונין לעבור לתחומי הקו הירוק. עידוד זה הוא אינטרס של מדינת ישראל להקטנת בעיית המפונים לכשיגיע יום הפינוי. הצעת החוק באה להסדיר הן את פיצויי התושבים המתפנים מרצון והן את פיצויי האזרחים שיפונו על פי החלטת ממשלה, לכשתתקבל. הפיצויים יינתנו רק למי שקבע את מקום מושבו באזור לפני תחילת אירועי אוקטובר 2000, ושיעורם ייקבע על ידי ראש הממשלה, בהתייעצות עם שר האוצר. הצעת חוק דומה של ח"כ ענת מאור הונחה על שולחן הכנסת ה-15 ומספרה פ/3063. הצעת חוק דומה של ח"כ מוסי רז הונחה על שולחן הכנסת ה-15 ומספרה פ/2314. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ב' בטבת התשס"ב- 17.12.2001 1. בחוק זה - "האזור" - שטחים ביהודה, שומרון וחבל עזה המוחזקים על-ידי צבא הגנה לישראל שיפונו לאחר קבלת חוק זה בכנסת על פי הסכם שלום שמדינת ישראל צד לו; "היום הקובע" - יום פרסום חוק זה ברשומות; "הפינוי" - פינוי אזרחי ישראל המתגוררים או עובדים באזור לאחר יום הקובע; "יום הפינוי" - היום שקבעה הממשלה בהודעה ברשומות לענין חוק זה; "אזרח ישראל" - כהגדרתו בחוק האזרחות, התשי"ב-1952 המתגורר באזור ביום הקובע. 2. לא תהיה עילה על פי כל דין כלפי המדינה או שלוחיה בשל הפינוי או בשל נזק או הפסד הכרוכים בפינוי, אלא על פי הוראות חוק זה. 3. אזרח ישראל או מי שמקום עיסוקו הקבוע באזור יהיו זכאים לפיצוי עקב פינוי מקום מגוריהם או עסקם, לפי הענין. 4. הזכות לפיצויים קמה בעת שתושב האזור מפנה את ביתו או עוזב את מקום עבודתו לצמיתות גם אם עשה כן לפני יום הפינוי. 5. הוראות סעיפים 3 ו-4 לא יחולו על מי שהשתקע באזור לאחר יום ב' בתשרי התשס"א (1 באוקטובר 2000). 6. ראש הממשלה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, בהתייעצות עם שר האוצר, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו. הצעות חוקפיצוייםשטחי יהודה ושומרוןתוכנית ההתנתקות / מפונים