הצעת חוק פרסום סל הבריאות

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - פרסום נגיש של סל הבריאות למבוטחים), התשס”א-2001 סל הבריאות על פי סעיף 13 לחוק בריאות ממלכתי ממומן ממילא מתקציב המדינה, וכל אזרח זכאי לאינפורמציה העדכנית והשוטפת כפי שהנו זכאי לכל אינפורמציה הנמצאת בפנקס המתנהל על פי דין. העובדות בשטח מעידות כי התוספות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ"ד - 1994 ורשימת התרופות, השירותים והטיפולים הכלולים בסל הבריאות, נהירות ליודעי ח"ן בלבד. למבוטח אין אפשרות לקבל מידע, ולעיתים צריך התערבות של גורמים חיצוניים כדי לקבל תשובות בכתב. הרעיון בבסיס הצעת חוק זו הוא לחייב את קופות החולים לפרסם את התרופות, ו/או הטיפולים ו/או השירותים, הכלולים בסל הבריאות, כיון שהוא מתעדכן מעת לעת. הפרסום האמור יעשה בכל מרפאה, והמבוטח יהיה זכאי לעיין ברשימת הסל ואף להעתיק או לצלם מתוכה, כפי שהוא זכאי לעיין או לצלם רישום ב"טאבו" ללא סיוע גורם מתווך. דברים אלו מקבלים משנה תוקף בהיותנו מצויים בעידן מודרני בו אמורות פעולות המנהל להיות בעלות שקיפות מירבית, מה גם שאין כל סיבה למנוע או להקשות על האזרח לקבל את האינפורמציה הנ"ל. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ"ה בתמוז התשס"א - 16.7.2001 תיקון סעיף 7 1. בחוק בריאות ממלכתי התשנ"ד-1994 בסעיף 7 - (1) בסעיף קטן (א) בהגדרת "סל שירותי הבריאות" אחרי המילים "סעיף 8" יבוא "וכפי שהוא מתעדכן מעת לעת, יפורסמו השירותים בכל מרפאה של קופות החולים ויהיו נתונים לעיון ציבור המבוטחים". (2) אחרי סעיף (ב) יבוא: "(ג) קופות החולים יפרסמו בכל מרפאה את רשימת התרופות ו/או הטיפולים ו/או השירותים הכלולים בסל הבריאות, ויאפשרו לציבור המבוטחים לעיין ברשימה זו בכל עת סבירה ולרבות, להעתיקה ולצלמה." הצעות חוקרפואהפרסוםמימון תרופות / טיפולים