הצעת חוק קיצור חופשת הלידה

הצעת חוק עבודת נשים (תיקון - קיצור חופשת הלידה), התשס”א-2001 חוק עבודת נשים, התשי"ד-1954 קובע כי, ככלל, חופשת הלידה תארך 12 שבועות, וכן כי מעביד אינו רשאי להעביד עובדת בזמן חופשת הלידה. חוק הביטוח הלאומי, התשנ"ה-1995 (להלן - חוק הביטוח הלאומי) מסדיר את זכאותן של נשים לדמי לידה בתקופת חופשת הלידה. סעיף 50 לחוק הביטוח הלאומי גם קובע מהו פרק הזמן בו תשלום דמי ביטוח לאומי מקנה זכאות לדמי לידה, ומבדיל בין פרקי זמן המקנים זכאות לדמי לידה בעד 12 שבועות (כל תקופת חופשת הלידה), או בעד 6 שבועות (מחצית מתקופת חופשת הלידה). בהתאם להוראות האמורות, יתכן מצב בו מבוטחת שלא שילמה דמי ביטוח לאומי תקופה מינימאלית לא תהא זכאית לדמי לידה כלל. לאור ההוראה האוסרת על העסקה בזמן חופשת הלידה, נשללת זכאותן של נשים אשר אינן מקבלות דמי לידה מלאים או אינן מקבלות דמי לידה כלל מלהתפרנס. ראוי מחד גיסא לתת אפשרות בחירה לנשים בחופשת לידה להחליט לחזור למעגל העבודה, ומאידך גיסא למנוע ניצול עובדות שכירות על-ידי מעבידים שיאלצו אותן לשוב לעבודה. מוצע לעגן הסדר לפיו כאשר אישה אינה זכאית כלל לדמי לידה או שהינה זכאית לדמי לידה רק עבור 6 שבועות, היא תהא רשאית לקצר את חופשת הלידה במחצית. מצב זה יקל על אותן עובדת אשר אינן זכאיות כלל לדמי לידה, שכן הן לא תאלצנה שלא לעבוד במשך 12 שבועות תמימים. בדומה תחול ההקלה על נשים הזכאיות לדמי לידה רק עבור מחצית מתקופת חופשת הלידה, שכן הן תוכלנה לממש את חופשת הלידה, אך לחזור למעגל העבודה כאשר לא תהינה זכאיות עוד לדמי הלידה האמורים. ראוי לציין כי לגבי הנשים אשר משולמים להן דמי לידה מלאים ימשיך לחול הכלל לפיו אין להעסיקן בתקופת חופשת הלידה. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ו' בטבת התשס"א - 1.1.2001 תיקון סעיף 6 1. בחוק עבודת נשים, התשי"ד-1954, בסעיף 6(ה), הסיפה החל המלים "בהסכמת העובדת" תסומן "(1)" ובסופו יבוא: "(2) בהסכמת העובדת, ובלבד שהחופשה תכלול לפחות 6 שבועות שאחרי הלידה ולא תפחת מן התקופה בה זכאית העובדת לדמי לידה לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995." הצעות חוקלידהחופשת לידה