הצעת חוק קצבת שארים ליתום

הצעת חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גימלאות) (תיקון - קצבת שארים ליתום), התשס”א-2001 כיום חוק שירות הקבע בצה"ל, קובע כי יתומים, כל עוד אינם עומדים ברשות עצמם ואין בן-זוג הזכאי לקיצבה, יקבלו 15% קיצבה לכל יתום בתוספת 25% קיצבה לכלל היתומים. במקרה בו הלך איש קבע לעולמו והותיר אחריו בן-זוג הזכאי לקיצבה, יקבל אותו בן-זוג קיצבה, תחת התנאים המפורטים בחוק של 60%. מטרת הצעת חוק זו להשוות את זכאות היתום, במידה ואין בן-זוג זכאי, למצבו של בן הזוג הזכאי, דהיינו, להעלות את זכאות היתום מ-40% (15% לכל יתום + 25% לכלל היתומים) ל-60% קיצבה. הצעת חוק זו באה לשפר את מעמדם של יתומי אנשי הקבע, אשר באים ממשפחות חד הוריות המותירות יתומים ללא בן-זוג הזכאי לקיצבה. הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת ה-15 ומספרה פ/2308. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ד' באב התשס"א - 24.7.2001 תיקון סעיף 25 1. בחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גימלאות) [נוסח משולב], התשמ"ה-1985, בסעיף 25, בסעיף קטן (א) במקום פסקה (3) יבוא: "(3) ליתומים, כל עוד אינם עומדים ברשות עצמם ואין בן זוג הזכאי לקצבה - ששים אחוזים, ובלבד שקצבתו של כל יתום לא תעלה על ארבעים אחוזים ממשכורתו הקובעת של הנפטר". הצעות חוקיתומיםקצבת שארים