הצעת חוק תקציב כבאות

הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (תקציב כבאות), התשס”א-2001 במשך שנים רבות אנו עדים לשביתות במערכת שירותי הכבאות ברחבי הארץ, דבר שגרם להפסדים כבדים ולאובדן תפקוד המערכת במקרים רבים. השביתות באו כתוצאה מאי תשלום משכורות עובדי מערכת הכבאות ביישובים שונים בארץ. הצעת חוק זו באה כדי לתקן עוול זה ולייחד את הכספים המוקצים לנושאי כבאות ליעדם בלבד. כך לא יתאפשר כל שימוש אחר בכספים אלה וימנע סבל, הפסדים והתמרמרות בקרב הכבאים והציבור הרחב. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ו' בטבת התשס"א - 1.1.2001 תיקון סעיף 211 1. בפקודת העיריות בסעיף 211, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא: "(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), לא יעביר ראש העיריה כספים שהוקצו לנושאי כבאות לסעיף הוצאה אחר." הצעות חוקשריפהתקציבכבאות / מכבי אש