הצעת חוק הרכב ועדת המינויים בבתי הדין הדרוזיים

הצעת חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים (תיקון - הרכב ועדת המינויים), התשס”א-2001 חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, התשכ"ג-1962 קובע בסעיף 11 את הרכב ועדת המינויים. בין היתר נקבע כי בועדה יהיו חברים שר הדתות ושר המשפטים. מוצע לקבוע כי כאשר מכהן בממשלה שר דרוזי, יהיה הוא חבר, מטעם הממשלה, בועדת המינויים לבתי הדין הדרוזיים, במקום שר הדתות. לתיקון זה שני נימוקים עיקריים: א. בימים אלה נבחר לראשונה שר דרוזי לממשלה בישראל. ראוי על כן ששר זה יהיה חבר בועדת המינויים, מטעם הממשלה, בנוסף לחברי הכנסת הדרוזיים החברים בה. ב. לאחרונה עבר הטיפול בנושא בתי הדין הדרוזיים מתחום משרד הדתות לתחום משרד המשפטים. אי לכך, נכון יהיה אם תוחלף חברותו של שר הדתות בועדת המינויים. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום י' באדר התשס"א - 5.3.2001 תיקון סעיף 11 1. בחוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, התשכ"ג-1962, בסעיף 11(א), במקום "שר הדתות ושר המשפטים" יבוא "שר המשפטים ושר דרוזי שייבחר על ידי הממשלה, ואם אין בממשלה שר דרוזי יכהן שר הדתות;". הצעות חוקבית הדין הדרוזיהמגזר הדרוזי