הצעת חוק השתתפות במכרזים של חברה ממשלתית

הצעת חוק החברות הממשלתיות (תיקון - השתתפות במכרזים), התשס”א-2000 חוק החברות הממשלתיות קובע, בין היתר, כי חברה ממשלתית תפעל לפי השיקולים העסקיים שעל פיהם נוהגת לפעול חברה לא ממשלתית. לאחרונה, החלה ממשלת ישראל לנקוט בפעולות המנוגדות לעקרון יסודי זה ושוללת מחברות ממשלתיות את הזכות להשתתף במכרזים לביצוע עבודות או להספקת שירותים בסדרי גודל משמעותיים. שלילת יכולתן של חברות ממשלתיות להשתתף במכרזים נועד להביא להפרטה דה-פקטו של חברות ממשלתיות אלה, על דרך של הוצאת תחומי פעילות משמעותיים מעיסוקיהן, הכל תוך עקיפת עקרונות חוק החברות הממשלתיות, תוך עקיפת ההכרעות הנחוצות על פי החוק על ידי הכנסת וועדותיה ומבלי לנהל משא ומתן ענייני עם עובדי החברה הממשלתית. מניעת השתתפות חברה ממשלתית בתחרות עשויה להוות מכה אנושה לפעילות הכלכלית של החברה ולהביא לפיטוריהם של עובדי החברה או לפגיעה בזכויותיהם. יודגש, כי במקרים רבים החברה הממשלתית יכולה להגיש הצעה טובה וזולה יותר מן ההצעות האחרות ובכך לחסוך כספי ציבור ולהביא להספקה טובה ויעילה יותר של השירות או המוצר הנדרש. אם הממשלה מבקשת להפריט חברה ממשלתית, רשאית לעשות כן בהתאם לכללים ולעקרונות הקבועים בחוק ואל לה לפעול ב"דלת האחורית", תוך פגיעה בחברה הממשלתית, בחופש העיסוק שלה, בעקרון השוויון ובעקרונות דיני המכרזים ודיני החברות. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ו' בטבת התשס"א - 1.1.2001 תיקון סעיף 4 1. בחוק החברות הממשלתיות, תשל"ה-1975, בסעיף 4 אחרי סעיף קטן (ב) יבוא: "(ג) לא תשלל זכותה של חברה ממשלתית להשתתף בכל מכרז של הממשלה או של משרד ממשלתי, יחידת סמך, רשות מקומית או, חברה ממשלתית אחרת, שעניינה בתחום הפעילות של החברה הממשלתית המבקשת לגשת למכרז, אלא מנימוקים עניינים הקשורים באופן מובהק בהליך המכרז." הצעות חוקמכרזדיני חברותחברה ממשלתית