הצעת חוק התייעצות עם ועדת הכלכלה בנושא פיקוח על מצרכים

הצעת חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים (תיקון - התייעצות עם ועדת הכלכלה של הכנסת), התשס”א-2001 לאחרונה משרד התעשייה והמסחר הוציא צווים שמטרתם היתה למנוע ייבוא מתחרה. המשרד הודה, באותה הזדמנות, כי מאז נחקק החוק כחלק מהחקיקה לשעת חירום נעשו במנגנון החקיקה שימושים שלא תואמים את כוונת החוק. התיקון המוצע בא להבטיח את הפיקוח הפרלמנטרי, ולו בעצה, במטרה לצמצם אפשרויות ניצול החוק שלא למטרותיו המקוריות. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ד' בתמוז התשס"א - 25.6.2001 תיקון סעיף 3 1. בחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח-1952, בסעיף 3, בסופו יבוא: "ולאחר שהתייעץ עם ועדת הכלכלה של הכנסת". הצעות חוקועדת הכלכלהפיקוח על מצרכים ושירותים