הצעת חוק זיכוי ממס על לימודים גבוהים

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (זיכוי ממס על לימודים גבוהים), התשס”א-2001 בשנים האחרונות מתנהל בישראל מאבק רחב היקף של הסטודנטים למען הורדת שכר הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה. נושא זה זכה לסיקור נרחב באמצעי התקשורת, דבר שלא זכה לו נושא התעסוקה של אותם סטודנטים עם סיום תקופת הלימודים. ישראלים רבים, המסיימים את לימודיהם במוסדות להשכלה גבוהה בארץ, עוזבים את המדינה בחיפושיהם אחר תעסוקה מקצועית ושכר ההולמים את כישוריהם. מהלך אשר מהווה פגיעה חמורה בתהליך הקדמה והפיתוח וכן במורל הלאומי. הצעת החוק באה לזכות את בוגרי המוסדות להשכלה גבוהה בהחזר מס על סכום שכר הלימוד בתקופה של שלוש שנים מתום סיום הלימודים, דבר שבהחלט יעודד את האקדמאים הטריים להישאר ולמצוא עבודה בישראל. הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת החמש-עשרה על ידי חבר הכנסת אבי יחזקאל ומספרה פ/324. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ו' בטבת התשס"א - 1.1.2001 1. בפקודת מס הכנסה אחרי סעיף 45ב יבוא: 45ג. בוגר מוסד אקדמאי, כהגדרתו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958, יהיה זכאי להחזר מס על תשלומי שכר לימוד עד שלוש שנים מתום לימודיו." הצעות חוקזיכוי מסמיסים