הצעת חוק הביטוח הלאומי - זכויות ביטוח אמהות לעובדות שאינן תושבות

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - השוואת זכויות עובדות שאינן תושבות בביטוח אמהות), התשס”א-2001 עובדות שאינן תושבות מבוטחות בביטוח הלאומי בביטוח אמהות, המעניק להן כיסוי הוצאות אישפוז לצורך לידה, מענק לידה וקיצבת לידה. אולם הנוסח הקיים של סעיף 40(א)(2) מפלה אותן לרעה בכך, שעובדות שאינן תושבות זכאיות להינות מביטוח אימהות בתנאי שעבדו 6 חודשים רצופים בתכוף ללידה, בעוד שעובדות שהן תושבות זכאיות למענקים אם הפסיקו לעבוד במועד כלשהו אחרי תחילת ההריון. הצעת החוק לעיל באה להשוות את מעמדן של העובדות שאינן תושבות, לעניין ביטוח אמהות, למעמדן של עובדות שהן תושבות. היוזמה להצעת החוק באה מ"קו לעובד", עמותה להגנה על זכויות עובדים. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ב' בניסן התשס"א - 26.3.2001 תיקון סעיף 40(א)(2) 1. בחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה -1995, בסעיף 40(א) (2) במקום "עובדת או עובדת עצמאית המועסקת בישראל או אשת עובד או עובד עצמאי המועסק בישראל ששה חדשים רצופים לפחות בתכוף לפני הלידה, אף אם כל אלה אינם תושבי ישראל, ובלבד שהלידה אירעה בישראל" יבוא "עובדת או עובדת עצמאית המועסקת בישראל ששה חודשים רצופים לפחות לפני היום הקובע כהגדרתו בסעיף 48 לחוק, או אשת עובד או עובד עצמאי המועסק בישראל ששה חודשים רצופים לפחות בתכוף לפני הלידה, אף אם כל אלה אינם תושבי ישראל, ובלבד שהלידה אירעה בישראל." הצעות חוקמשרד הפניםתושבותביטוח לאומי