הצעת חוק חובת חבישת קסדה לרוכבי אופניים

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (חבישת קסדה), התשס"א-2001 מדי שנה נפגעים אלפי רוכבי אופניים, רובם ילדים, פגיעות ראש ועמוד שדרה. לדעת מומחים חבישת קסדה תמנע רבות מן הפגיעות. על פי נתונים של חמישה מרכזי טראומה בישראל (לשנים 95-96), 51 אחוז מרוכבי האופניים שאושפזו נפגעו במערכת העצבים המרכזית, כאשר 10, אחוזים מרוכבי האופניים נפגעו במוחם או בעמוד השדרה ו-41 אחוזים נפגעו פגיעות ראש קלות. בניגוד לרוכבי האופניים ושאר נפגעי תאונות הדרכים, דווקא רוכבי אופנועים (כ-30 אחוזים), נפגעו פחות במערכת העצבים המרכזית וזאת הודות לחוק המחייב אותם בחבישת קסדה. יצוין שנתונים אלו אינם מתייחסים לרוכבי אופניים שנפגעו פגיעות קלות ולא אושפזו. לפיכך, מוצע לחייב רוכבי אופניים לחבוש קסדה, שתמנע רבות מפגיעות הראש בדרגות שונות. הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השלוש-עשרה והארבע-עשרה ומספרן א'תתצ ו-פ/2578. הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת החמש-עשרה ומספרה פ/135. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ד' באב התשס"א - 24.7.2001 1. בפקודת התעבורה, אחרי סעיף 69ג יבוא: 69ד. (א) לא ירכב אדם על אופניים, אלא אם כן הוא חובש קסדת מגן מסוג שקבע השר בתקנות. (ב) האחריות על אכיפת הוראות סעיף זה תחל על הרשות המקומית ותתבצע על ידי פקחיה." הצעות חוקקסדת בטיחותאופניים