הצעת חוק חובת מכרזים בתאגיד עירוני

הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון - תאגיד עירוני), התשס”א-2001 הוראת סעיף 249(30) לפקודת העיריות - שכותרתה "ייסוד חברות ואגודות" - מעניקה לעירייה סמכות לייסד חברה, אגודה שיתופית או כל אגודה אחרת לכל מטרה שהיא בגדר סמכויות העירייה ותפקידיה, לרכוש מניות או ניירות ערך או זכות הנאה אחרת של כל חברה, אגודה שיתופית או אגודה אחרת, שמטרותיה מסייעות לדעת המועצה, להשגת כל מטרה כאמור, ומאפשרת לה לנהוג בה כשם שהיא בבעלותה. בשונה מתאגידים ממשלתיים, מועצות דתיות וקופות חולים, אין חוק חובת המכרזים, מטיל על תאגידים עירוניים כאמור את החובה לערוך מכרזים פומביים הנותנים לכל אדם הזדמנות שווה להשתתף בו. מן הדין להחיל את חובת המכרז האמורה אף על תאגידים עירוניים, שכן אין כל טעם המצדיק דין שונה מדין תאגידים ממשלתיים, מועצות דתיות וקופות חולים בהקשר הנדון. בדומה לגופים אשר עליהם חל חוק חובת המכרזים כך גם על עיריות ותאגידים עירוניים חלה חובת אמון כלפי הציבור. מחובת אמון זו נגזרות חובותיהם של עיריות ותאגידים עירוניים כאמורים לפעול באמות מידה שיוויוניות. עליהן לפעול באופן פומבי המאפשר שקיפות של הליך קבלת ההחלטות ולפעול בהתאם לכללי המנהל הציבורי התקין. הצעת חוק זהה בעיקרה של חברת הכנסת יהודית נאות ואחרים הונחה על שולחן הכנסת החמש-עשרה ומספרה פ/2384. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ"ז בסיון התשס"א - 18.6.2001 1. בחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992 (להלן - החוק העיקרי), בסעיף 1, אחרי ההגדרה "תאגיד ממשלתי" יבוא: ""תאגיד עירוני" - תאגיד עירוני כמשמעו בסעיף 249א לפקודת העיריות וכן חברת בת של תאגיד עירוני כמשמעה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968". 2. בחוק העיקרי, בסעיף 2, אחרי "תאגיד ממשלתי" יבוא "תאגיד עירוני,". 3. בחוק העיקרי, בסעיף 3ב, במקום "או תאגיד ממשלתי" יבוא "תאגיד ממשלתי, או תאגיד עירוני". הצעות חוקמכרזתאגיד עירוני