הצעת חוק חופשת לידה לבעל - חובת האישה לחזור לעבודה

הצעת חוק עבודת נשים (תיקון מס’ 14) (הוראת שעה) (תיקון), התשס”ב-2001 בהארכת הוראת שעה בתיקון מס' 14 לחוק עבודת נשים (תיקון) התשס"א-2001, שעברה ביולי 2001, נוספו שני תנאים מחמירים. הראשון, מחייב את האישה לחזור לעבודה במידה והבעל מקבל חופשת לידה, והשני מציב לבעל (להבדיל מהאשה) תקרת דמי לידה של פעמיים השכר הממוצע במשק, דבר היוצר אי-שוויון לעומת אשתו. מוצע לבטל את שני הסעיפים הללו, ובכך להחזיר המצב לקדמותו. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום י"ב בחשון התשס"ב-29.10.2001 בחוק עבודת נשים (תיקון מס' 14) (הוראת שעה), (תיקון) התשס"א-2001 (להלן - החוק העיקרי) בסעיף 1, בפסקת משנה (1) (ב) במקום "אשתו שבה לעבודה" יבוא "אשתו לא נעדרה מכוח זכאותה לחופשת לידה". בסעיף 2(3)(ד) לחוק העיקרי המילים "אך לא יותר מהסכום המתקבל מחלוקת כפל השכר הממוצע בשלושים" - ימחקו. הצעות חוקלידהחזרה לעבודהחופשת לידה