זכויות יוצרים על תוכנת מחשב

הפסיקה ראתה את התוכנה כחלק מהיצירה הספרותית. כך בת"א (ת"א) . 3021/84apple computer incנ' ניו-קוב טכנולוגיות בע"מ, פ"ד תשמ"ז (א) 397, 401ואילך. השופט חאג' יחיא פסק כי: "א. חוק זכויות יוצרים יש לפרש בליברליות ובאופן מרחיב, וכי הרשימה שבו איננה סגורה וההגדרות בו אינן ממצות. ב. הגדרת "יצירה ספרותית שבחוק ניתן, אפשר וצריך להחילה על יצירות חדשות שהמחוקק לא התייחס אליהן, ובלבד שהן ראויות ומתאימות לכך, ככל שתהליך ההתפתחות הטכנולוגית המתמשך והדינמי מחייב. ג. לפיכך יש להעניק את הגנת החוק ליצירות שטרם נודעו בעת חקיקת החוק, ובלבד שימלאו אחר הקריטריונים המאפיינים. ד. תוכנת מחשב שהיא פרי רוחו של האדם היוצר והכותב אותה, הינה יצירה ספרותית ...". גם במקרים אחרים בהם נדון סכסוך על זכויות יוצרים בתוכנות מחשב, יצאו הצדדים (ובהם גם עו"ד גבריאלי, שכאן הוא פרקליטו של סער) מנקודת מוצא דומה (ת"א (ת"א) 1311/85אחיטוב נ' הרפז, פ"מ תשמ"ט (3) 177, 184, וכן בערעור (שנדחה) על פסק דין זה: ע"א 139/89הרפז נ' אחיטוב, פ"ד מד(4) 16, 19). מסקנה זו אינה ייחודית לבתי המשפט בישראל. בפסק דינו הנ"ל, סוקר השופט חאג' יחיא את הפסיקה במדינות נוספות, שהגיעו למסקנה דומה, ובהן קנדה ( 281(D2) c.d.r 75,spaclife ltd. V. Computing). למעשה, התיקון עיגן את המצב שקדם לו (וראו גם פרזנטי בספרה הנ"ל, בעמ' 86).מחשבים ואינטרנטזכויות יוצרים (הפרת)