הצעת חוק חסימת אתרים פורנוגרפים במוסדות ציבור

הצעת חוק חסימת אתרים פורנוגרפים במוסדות ציבור, התשס”א-2001 אתרי האינטרנט הפורנוגרפיים עלולים לעודד אלימות מינית נגד נשים ואף גורמים לביזוי כבודה של האשה ולהשפלתה. החוק המוצע אמור לתת פתרון לבעיה זו בכל הקשור במוסדות ציבוריים. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ב' בניסן התשס"א - 26.3.2001 1 בחוק זה- "אתרים פורנוגרפים"- אתרים ברשת האינטרנט המכילים תמונות עירום או תמונה של חלקי גוף אינטימיים של איש או אישה או תמונה המציגה קיום יחסי מין או אלימות מינית, או שיש בה ביזוי או השפלה מיניים או שהיא מציגה אדם כחפץ זמין לשימוש מיני; "גוף ציבורי"-משרדי ממשלה, מוסדות חינוך ורשות מקומית, וכן גוף ששר הפנים יקבע בצו ויפורסם ברשומות; "מוסד חינוך"- גן ילדים, בית ספר יסודי, תלמוד תורה, חטיבת ביניים, בית ספר על-יסודי, מוסד חינוך משלים, מפעל קיט לילדים, מרכז תרבות נוער וספורט, פנימיה, מוסד להשכלה גבוהה וכל מוסד אחר שבו ניתן חינוך. 2 בגופים ציבוריים לא תהיה גישה לאתרים פורנוגרפים. 3 שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה והוא יתקין תקנות לביצועו. הצעות חוקמוסד ציבורי