הצעת חוק טוהר המידות בעיתונות

הצעת חוק טוהר המידות בעיתונות, התשס”ב-2001 נוכח התופעות השליליות של מורשעים בפלילים שהם עורך ראשי, מו"ל ו/או בעלים של עיתון, מוצע בזאת שמי שהורשע בעבירה פלילית שבית המשפט קבע שיש עמה קלון לא יהיה עורך ראשי, מוציא לאור או בעלים של עיתון במשך 7 שנים מיום שפסק הדין הפך סופי. הצעת חוק זו מבוססת על מסקנות ועדת צדוק (1997). הצעת חוק דומה הונחה על שולחן הכנסת ה-15 ע"י ח"כ זהבה גלאון ומספרה פ/934. הצעת חוק דומה הונחה על שולחן הכנסת ה-15 ע"י ח"כ תמר גוז'נסקי ומספרה פ/985. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ט' בטבת התשס"ב - 24.12.2001 1. בחוק זה - "מוציא לאור" - לרבות בעליו של תאגיד שהוא מוציא לאור; "עתון" - כהגדרתו בפקודת העתונות. 2. אם שהורשע בפסק דין סופי בעבירה פלילית, וקבע בית המשפט שיש עם העבירה קלון, לא ישמש כעורך ראשי או כמוציא לאור של עתון, וכן לא יהיה בעליו של עתון, טרם עברו שבע שנים מיום שפסק הדין הפך סופי. 3. חוק זה יחול על מי שהורשע בעבירה פלילית כאמור בסעיף 2 שנעברה לאחר תחילתו. הצעות חוקעיתונות