הצעת חוק מועמד לראשות הממשלה שאינו חבר כנסת

הצעת חוק יסוד: הממשלה (תיקון - מועמד בבחירות מיוחדות) בנסיבות שנוצרו לאחר התפטרותו של ראש הממשלה אהוד ברק, לא סביר כי מועמדים אשר אינם חברי כנסת לא יוכלו להתמודד על ראשות הממשלה. מצב כזה אינו דמוקרטי ושולל מאזרחים הרוצים בכך את הזכות הבסיסית של כל אזרח במדינה דמוקרטית - להיבחר לכל תפקיד ומשרה. על כן מוצע כאן לשנות את החוק ולאפשר לכל אדם להציג את מועמדותו גם בבחירות מיוחדות גם אם אינו חבר כנסת. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ו' בטבת התשס"א - 1.1.2001 תיקון סעיף 8 1. בחוק יסוד: הממשלה, בסעיף 8(א) פסקה (3) - תימחק. הצעות חוקחברי כנסתהממשלהכנסת ישראל