הצעת חוק מימון פעילות שוטפת של חברי מועצה

הצעת חוק פקודת העיריות (נוסח חדש) (תיקון - מימון פעילות שוטפת של חברי המועצה), התשס”ב-2001 כ-1500 חברי המועצות בישראל הם נבחרי ציבור, אשר מנועים מלקבל שכר על עבודתם. גם ההוצאות הנלוות לפעילותם והנובעות ממנה ישירות, אינן מכוסות בשום צורה. כך נוצר מצב בלתי סביר בעליל, בו מי שמוכן להקדיש את זמנו לפעילות ציבורית לטובת הכלל, צריך גם לממן אותה מכיסו הפרטי. במצב זה נוצרת גם אפליה סמויה בין חברי מועצה אמידים, היכולים להשקיע כספים פרטיים בפעילותם, לבין אלה מבין חברי המועצות שאין ידם משגת לרכוש ולו כלים אלמנטריים אלה. הצעת חוק זו באה לאפשר תנאי עבודה מינימליים לחברי המועצות, כך שיוכלו לשרת את הציבור שבחר אותם בצורה קבועה ומוסדרת ולא יהיו תלויים בגובה הכנסתם שלהם. העלות של הצעת חוק זו היא מינימלית, שכן רוב ההוצאות בהן מדובר, יכולות להיות מכוסות על-ידי שרותי המשרד של העיריות הפועלים ממילא. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ה' בחשון התשס"ב - 22.10.2001 1. בפקודת העיריות, אחרי הכותרת "סימן א': חברי המועצה" ולפני סעיף 120 יבוא: 119א. (א) פעילותו של חבר מועצה, הקשורה לחברותו במועצה, תמומן על ידי קופת העיריה, ובכלל זה ימומנו הוצאות טלפון, פקס, דואר, שירותי מיחשוב ואינטרנט והוצאות נסיעות בתפקיד. (ב) שר הפנים יקבע את שיעורי מימון הפעילות השוטפת של חברי מועצה." הצעות חוקחברי מועצהמימון