הצעת חוק מניעת מטרדים בצמתים

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מניעת מטרדים בצמתים), התשס”ב-2001 כיום קיימת תופעה מדאיגה בצמתים מרומזרים רבים בכבישי ישראל. צמתים מרומזרים אלה נהיו מוקד למסחר, חלוקת חומרי תעמולה, ניקוי רכבים, קיבוץ נדבות ועוד פעולות המהוות הפרעת תנועה חמורה המונעת את הזרימה השוטפת של התנועה בצמתים וגורמת לסיכון בטיחותי למשתמשים בכביש, הן להולכי רגל החוצים את הצומת, הן לנהגים המעורבים, פעמים רבות, בתאונות צמתים והן לאותם סוחרים, מחלקי חומרי הסברה, קבצנים ועוד. חשוב לציין כי מרבית מאותם סוחרים הפועלים בצמתים הנם בני נוער המסכנים את חייהם והם נהגי המחר. מנתוני המשטרה עולה כי יש עליה במספר תאונות הדרכים בצמתים מרומזרים ותאונות אלה מהוות 60% מכלל תאונות הדרכים. מעבר לעובדה, שכל אותם סוחרים ואחרים עוברים על החוק כשהם מגיעים לקיים מסחר בצמתים, הם גם הסיבה לעליה בתאונות הדרכים בצמתים מרומזרים. הצעת חוק זו באה למנוע את הסכנה המתוארת על ידי מתן קנס הן לנהג, שימנע, בעקבות זאת, מפעולות אלה, והן למי שגורם למטרד, ובכך תעלם התופעה מן הצמתים. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ט' בטבת התשס"ב - 24.12.2001 הוספת סעיף 78א 1. בפקודת התעבורה, אחרי סעיף 78 יבוא: 78א. (א) המוכר נכס או הנותן שירות, בין בתמורה ובין שלא בתמורה או המקבץ נדבות, בצומת (להלן - המעביד), דינו - עשירית הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977. (ב) המקבל נכס או שירות ממטריד, דינו - הקנס הקבוע בסעיף קטן (א). (ג) בסעיף זה - "צומת" - השטח המתהווה על ידי פגישתם של שני כבישים או יותר והמוגבל על ידי קווי שפות הכבישים או אבני השפה של אותם כביש או על ידי הארכתם; צומת אינו כולל - (1) התמזגות הכבישים בדרך מהירה; (2) שטח המתהווה על ידי פגישתם של כביש עם כניסה לחצרים או עם דרך גישה לבית, למגרש חניה, לתחנת דלק או למפעל, אלא אם סימן אחרת בתמרור; (3) התמזגות בכביש חד-סטרי שבו שני נתיבים או יותר באותו כיוון נסיעה, שלפניה הוצב תמרור א-20. הצעות חוקמטרד