הצעת חוק מספר השרים וסגני השרים בממשלה

הצעת חוק יסוד: הממשלה (תיקון - מספר השרים וסגני השרים בממשלה) פריצת המגבלה על גודל הממשלה בתחילת כהונתה של הכנסת ה-15 הביאה להקמתן של שתי ממשלות גדולות, יקרות, ומסורבלות. ההגיינה הציבורית מחייבת ממשלות יעילות, בגודל סביר, על-פי הסטנדרטים המקובלים ברוב הדמוקרטיות המערביות. המציאות הפוליטית בשנים האחרונות חוזרת ומוכיחה, לצערנו, שמטרה חיונית זו, המנוגדת לאינטרסים המיידיים של הפוליטיקאים, ניתנת להשגה אך ורק באמצעות מגבלה חוקתית שתחול מהכנסת הבאה. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ג' בניסן התשס"א - 27.3.2001 1. בחוק יסוד: הממשלה (להלן - החוק העיקרי), בסעיף 5, בסופו יבוא: "(א1) מספר השרים בממשלת ישראל לא יעלה על 20." 2. בסעיף 25 לחוק העיקרי, בסופו יבוא: "(ד) מספר סגני השרים בממשלה לא יעלה על 10 ." הצעות חוקהממשלה