הצעת חוק מעמד יתומי צה"ל

הצעת חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון - מעמדם של יתומי צה”ל), התשס”א-2001 החוק משפחות החיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י-1950, מעניק לימודים, טיפול פסיכולוגי, הכשרה מקצועית, הקצבה, מענק נישואין וכו' ומכיר בשתי קבוצות נפגעים: ההורים השכולים והאלמנות, כזכאים לכל החיים. לאחרונה, הכיר משרד הביטחון בזכאותם ללימודים של אחים שכולים, ללא הגבלת גיל. זכויותיו של היתום בחקיקה הקיימת, נובעות וקשורות מהיותו בנה של אלמנת צה"ל, והעוול הוא כי המדינה לא מכירה ביתום כקבוצה (ישות) נפרדת במשפחת השכול, ואילו החוק מגדירו: "בן של נספה". היתומים מוכרים באמצעות זכאות האלמנות, וזכאותם מוגבלת לגיל שלושים, זאת ועוד, במקרה של נישואין או פטירת האלמנה מאבדים היתומים את זכויותיהם. הרי קבוצה זו נפגעה לא פחות מקבוצות אחרות? הרי יתום לא מפסיק להיות יתום בגיל 30 והרי זהו עוול משווע להגביל בגיל את היתום כל עוד אלמנות, הורים ואחים אינם מוגבלים בגיל! מאז חקיקת החוק ב-1951 עברו תמורות רבות על התא המשפחתי וכיום בעת המודרנית יתום בן 30 עדיין אינו עומד ברשות עצמו. אבדנו של היתום הוא תמיד סופי. בעוד אלמנה יכולה להינשא מחדש וההורים יכולים לעתים להוליד עוד ילד, היתום נשאר יתום לתמיד! לעתים היתום הוא זה שלוקח אחריות כלכלית ונפשית על כל המשפחה השכולה ונושא באבל לא פחות מהאלמנה. חשוב לציין כי הצעת חוק זה לא מחייבת מקור תקציבי חדש, אלא חלוקת תקציב הקיים מחדש בצורה מתוקנת. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ה' באב התשס"א - 25.7.2001 בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י-1950, (להלן - החוק העיקרי) בסעיף 1, בהגדרת "בן משפחה" בסעיף קטן (ב) המילים "שלא מלאו לו 21 שנה, או שמחמת מום גופני או שכלי לא עמד ברשות עצמו במות הנספה או בהגיעו לגיל 21 אחרי מותו, וכל עוד אינו עומד ברשות עצמו מסיבות אלו, אך למעט ילד שבמות הנספה מלאו לו 21 שנה ואותה שעה לא היה סמוך על שולחנו וכן" - יימחקו. בסעיף 8(ב) לחוק העיקרי, המילים "שגילו אינו עולה עד 18 שנים" - יימחקו. סעיף 29 לחוק העיקרי - בטל. בסעיף 29(א) לחוק העיקרי, המילים "לפני שמלאו לו 30 שנה" - יימחקו. בסעיף 29(ד) לחוק העיקרי, אחרי "אלמנה של נספה" יבוא "או ילדו של נספה". בסעיף 33(א) לחוק העיקרי בפסקה (1א), המילים "שטרם מלאו להם 30 שנה" - יימחקו. בסעיף 35(א) לחוק העיקרי המילים "הסמוכים על שולחנם של אח או אחות העומדים ברשות עצמם, ואשר אלמלא האח או האחות העומדים ברשות עצמם היה מגיע להם תגמול" - יימחקו. אחרי סעיף 8(ג) לחוק העיקרי, יבוא: "תגמולים ליתום במצב מיוחד 8ד. יתום הזקוק מחמת זקנה או מצב בריאותו לטיפול אישי בידי הזולת, או להשגחתו של מוסד, לרבות בית אבות או לרכישת מכשירי עזר רפואיים, רשאי קצין התגמולים להורות כי ישולם לו, בנוסף לתגמול המשתלם לו על פי חוק זה, תגמול בשיעור שיקבע בהתחשב בהכנסותיו הנוספות ובצרכיו המיוחדים." הצעות חוקצבאאלמנות / יתומי צה"ל / משפחות שכולותיתומיםצה"ל