הצעת חוק מענק לימודים מביטוח לאומי

הצעת חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] (תיקון - מענק לימודים), התשס”א-2001 על-פי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, משלם אוצר המדינה באמצעות המוסד לביטוח לאומי מענק לימודים למשפחות חד-הוריות ולמשפחות נזקקות במיוחד. מענק זה אמור לכסות, לפחות באופן חלקי, את העלויות הקשורות בלימודי הילדים בבית-ספר (טיולים, ספרי לימוד וכו'). על-פי החוק כנוסחו היום, אם הורה הפך להיות זכאי למענק אחרי חודש ספטמבר, הוא לא מקבל מענק עבור אותה שנת לימודים וקשה לו מאוד לממן הוצאות הקשורות בלימודי ילדיו. מצב זה הוא לא סביר ולא הגיוני. מוצע, על כן, לקבוע כי הורה שהפך להיות זכאי למענק במהלך שנת הלימודים יקבל את החלק היחסי של מענק הלימודים בעבור החודשים הנותרים של שנת הלימודים. כן מוצע לקבוע כי מי שלא קיבל את המענק בשנים קודמות מאחר שהתנאים המזכים החלו להתקיים לגביו אחרי חודש ספטמבר, יקבלו בדיעבד בתוך 3 חודשים מיום תחילתו של חוק זה. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ' בסיון התשס"א - 11.6.2001 1. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, בסעיף 74, אחרי סעיף קטן (ב2) יבוא: "(ב3) אם החלו התנאים המזכים במענק להתקיים אחרי חודש ספטמבר של שנת לימודים פלונית, ישלם המוסד חלק יחסי מהמענק בסכום השווה לסכום המענק כשהוא מחולק ב-12 ומוכפל במספר החודשים אשר נותרו עד לתחילתה של שנת הלימודים הבאה. 2. תחילתו של חוק זה בשנת הלימודים התשנ"ט, ואולם תשלומים עבור שנות הלימודים התשנ"ט, התש"ס והתשס"א ישולמו בתוך 3 חודשים מיום פרסומו של חוק זה. הצעות חוקמענק לימודיםמענקביטוח לאומי