הצעת חוק מעשי אלימות בפקודת מניעת טרור

הצעת חוק לתיקון פקודת מניעת טרור (מעשי אלימות), התשס”א-2001 1. בדנ"פ 96\8613 מוחמד ג'ברין נגד מדינת ישראל (טרם פורסם) נפסק (ברוב של 4 שופטים לעומת 3 שופטים), כי יש לפרש את סעיף 4(א) לפקודת מניעת טרור כמתייחס למעשי אלימות של ארגוני טרור בלבד, ולא למעשי אלימות כלשהם. על פי פסק דין זה זוכה עיתונאי מאום אל פחם אשר במאמרים שפרסם עודד בלהט השלכת אבנים ובקבוקי תבערה וקרא קריאות "הידד" למשליכים. 2. הזיכוי האמור נעשה תוך סטיה ברורה וקשה להבנה, מהלכה קודמת שנפסקה בביהמ"ש העליון בע"פ 95\2831 הרב עידו אלבה נגד מדינת ישראל, פד"נ (5) 221 בו נתנה פרשנות שונה לסעיף ועל פיה הורשע הרב עידו אלבה ונשלח למאסר ממושך. על מנת למנוע אי הבנה לגבי פרשנות הסעיף ויישומו, ועל מנת להחילו על כל מי שמפרסם בכתב או בעל פה דברי שבח, אהדה או עידוד למעשי אלימות כלשהם העלולים לגרום למותו של אדם או לחבלתו, או איומים במעשי אלימות כאלה, קיים צורך מיידי להבהיר ולתקן את לשון החוק ברוח דברי שלושת השופטים בפסק הדין האמור וברוח פסיקת בית המשפט העליון בפרשת הרב עידו אלבה. בכך גם יושג השוויון בפני החוק ויוגן האינטרס הציבורי. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ג' באדר התשס"א - 26.2.2001 תיקון סעיף 4 1. בפקודת מניעת טרור, בסעיף 4(א) אחרי "למעשי אלימות" יבוא "כלשהם ואף ללא קשר לארגוני טרור" ואחרי "במעשי אלימות" יבוא "כלשהם ואף ללא קשר לארגוני טרור". הצעות חוקטרוראלימות